§ 5. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 5. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  5.
1.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora, które rada zamieszcza w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powołania komisji konkursowej, zawiera:
1)
określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;
2)
informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych stawianych osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, określonych w art. 24 ust. 6 ustawy;
3)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora, zwanego dalej "zgłoszeniem";
4)
wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania instytutu badawczego, które zostaną udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, oraz sposobu i terminu ich udostępniania;
5)
wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń;
6)
określenie terminu składania zgłoszeń.
2.
Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1)
informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
2)
koncepcja rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;
3)
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
4)
oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5)
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6)
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3.
Rada instytutu badawczego realizującego zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa może, w porozumieniu z Ministrem, określić dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora.
4.
Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania instytutu badawczego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są dostępne do wglądu w siedzibie instytutu badawczego w godzinach urzędowania od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3-6 oraz w ust. 3.
5.
Rada może określić inne formy udostępniania materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o czym zawiadamia w ogłoszeniu o konkursie.