§ 4. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 4. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  4.
1.
Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach.
2.
Zamiejscowym członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
3.
Koszty obsługi komisji konkursowej ponosi instytut badawczy.