§ 3. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 3. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  3.
1.
Rada powołuje komisję konkursową co najmniej 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
2.
Rada zawiadamia organy, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, o zamiarze przeprowadzenia konkursu co najmniej 21 dni przed terminem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
3.
Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
4.
Członkiem komisji konkursowej nie może być:
1)
osoba przystępująca do konkursu na stanowisko dyrektora;
2)
osoba będąca małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, o której mowa w pkt 1;
3)
osoba pozostająca wobec osoby, o której mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.
5.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, rada niezwłocznie odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej.
6.
Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są nieważne, z wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu.
7.
Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący.
8.
Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
9.
Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
10.
W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych instytutu badawczego.