§ 13. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 13. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  13.
1.
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nie zostanie wybrany kandydat lub zachodzą przesłanki określone w § 12, rada ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora.
2.
W przypadku ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora nie są dopuszczane zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.