§ 11. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 11. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  11.
1.
Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa dokonuje oceny końcowej kandydatów i w terminie 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy.
2.
Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Ministrowi uchwałę, o której mowa w art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy, wraz ze sprawozdaniem z oceny kandydatów, podpisanym przez wszystkich członków komisji konkursowej. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej.
3.
Komisja konkursowa przekazuje kandydatom ocenę końcową w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora.
4.
Wynik konkursu na stanowisko dyrektora rada podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytutu badawczego oraz ogłasza w siedzibie tego instytutu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora.