§ 10. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 10. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  10.
1.
W drugim etapie konkursu na stanowisko dyrektora komisja konkursowa dokonuje oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym z udziałem podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego lub osoby niebędącej członkiem komisji konkursowej, posiadających odpowiednie kwalifikacje do dokonania takich czynności.
2.
Podmiot świadczący usługi doradztwa personalnego jest wybierany przez radę spośród podmiotów mających:
1)
co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w zakresie doradztwa personalnego;
2)
doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.
3.
Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia w szczególności:
1)
wyniki oceny, o której mowa w ust. 1;
2)
prezentację koncepcji rozwoju instytutu badawczego, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.