Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego oraz sposób udostępniania kandydatom informacji o konkursie i wynikach konkursu.
Konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, zwany dalej "konkursem na stanowisko dyrektora", obejmuje:
1)
powołanie przez radę naukową instytutu badawczego, zwaną dalej "radą", komisji konkursowej, w składzie określonym w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej "ustawą";
2)
ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora;
3)
ocenę przez komisję konkursową doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji do kierowania instytutem badawczym osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora;
4)
podjęcie przez komisję konkursową uchwały o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu instytut badawczy, zwanemu dalej "Ministrem", kandydata na stanowisko dyrektora.
1.
Rada powołuje komisję konkursową co najmniej 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
2.
Rada zawiadamia organy, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, o zamiarze przeprowadzenia konkursu co najmniej 21 dni przed terminem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
3.
Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
4.
Członkiem komisji konkursowej nie może być:
1)
osoba przystępująca do konkursu na stanowisko dyrektora;
2)
osoba będąca małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, o której mowa w pkt 1;
3)
osoba pozostająca wobec osoby, o której mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.
5.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, rada niezwłocznie odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej.
6.
Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są nieważne, z wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu.
7.
Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący.
8.
Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
9.
Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
10.
W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych instytutu badawczego.
1.
Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach.
2.
Zamiejscowym członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
3.
Koszty obsługi komisji konkursowej ponosi instytut badawczy.
1.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora, które rada zamieszcza w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powołania komisji konkursowej, zawiera:
1)
określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;
2)
informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych stawianych osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, określonych w art. 24 ust. 6 ustawy;
3)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora, zwanego dalej "zgłoszeniem";
4)
wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania instytutu badawczego, które zostaną udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, oraz sposobu i terminu ich udostępniania;
5)
wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń;
6)
określenie terminu składania zgłoszeń.
2.
Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1)
informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
2)
koncepcja rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;
3)
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
4)
oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5)
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6)
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3.
Rada instytutu badawczego realizującego zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa może, w porozumieniu z Ministrem, określić dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora.
4.
Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania instytutu badawczego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są dostępne do wglądu w siedzibie instytutu badawczego w godzinach urzędowania od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3-6 oraz w ust. 3.
5.
Rada może określić inne formy udostępniania materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o czym zawiadamia w ogłoszeniu o konkursie.
Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Komisja konkursowa przed rozpoczęciem konkursu na stanowisko dyrektora ustala:
1)
szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 2, oraz liczbę punktów przyznawaną za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, w tym za spełnianie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego;
2)
szczegółowe kryteria oceny kandydatów, o której mowa w § 8 ust. 3, oraz liczbę punktów przyznawanych za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, w tym dotyczących predyspozycji kierowniczych oraz oceniające koncepcję rozwoju instytutu badawczego, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
1.
Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadza się w dwóch etapach.
2.
Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
1)
ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;
2)
ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych przez kandydatów na stanowisko dyrektora.
3.
Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
1)
ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym;
2)
rozmowę kwalifikacyjną.
1.
Do udziału w drugim etapie konkursu dopuszcza się co najmniej 2 i nie więcej niż 5 osób, których zgłoszenia spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie oraz których zgłoszenia otrzymały najwięcej punktów za spełnienie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego.
2.
Komisja konkursowa w terminie 7 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu powiadamia o tym kandydatów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
1.
W drugim etapie konkursu na stanowisko dyrektora komisja konkursowa dokonuje oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym z udziałem podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego lub osoby niebędącej członkiem komisji konkursowej, posiadających odpowiednie kwalifikacje do dokonania takich czynności.
2.
Podmiot świadczący usługi doradztwa personalnego jest wybierany przez radę spośród podmiotów mających:
1)
co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w zakresie doradztwa personalnego;
2)
doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.
3.
Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia w szczególności:
1)
wyniki oceny, o której mowa w ust. 1;
2)
prezentację koncepcji rozwoju instytutu badawczego, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
1.
Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa dokonuje oceny końcowej kandydatów i w terminie 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy.
2.
Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Ministrowi uchwałę, o której mowa w art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy, wraz ze sprawozdaniem z oceny kandydatów, podpisanym przez wszystkich członków komisji konkursowej. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej.
3.
Komisja konkursowa przekazuje kandydatom ocenę końcową w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora.
4.
Wynik konkursu na stanowisko dyrektora rada podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytutu badawczego oraz ogłasza w siedzibie tego instytutu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora.
Rada podejmuje uchwałę o unieważnieniu konkursu, jeżeli:
1)
w trakcie trwania konkursu zostaną naruszone przepisy rozporządzenia;
2)
warunki formalne zostały spełnione przez mniej niż dwóch kandydatów.
1.
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nie zostanie wybrany kandydat lub zachodzą przesłanki określone w § 12, rada ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora.
2.
W przypadku ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora nie są dopuszczane zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Konkursy na stanowisko dyrektora rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1303), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).