Sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 113k ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".
1.
Wniosek wraz z informacjami i dowodami, o których mowa w art. 113b pkt 2 lub art. 113c ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą", może zostać złożony pisemnie lub ustnie w Centrali albo w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem".
2.
Wniosek może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym elektronicznej skrzynki podawczej, lub faksem.
3.
Wniosek przesłany w postaci elektronicznej, nieopatrzony podpisem elektronicznym, lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu adres poczty elektronicznej, elektroniczną skrzynkę podawczą lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał wniosku lub jego kopia poświadczona w sposób określony w art. 51 ustawy zostaną przekazane Prezesowi Urzędu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku w postaci elektronicznej lub faksem.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się również do informacji i dowodów załączanych do wniosku.
5.
Wniosek ustny jest utrwalany (nagrywany) za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Pracownik Urzędu sporządza protokół z przystąpienia przedsiębiorcy do złożenia wniosku ustnego oraz z zakończenia jego składania.
6.
Datą złożenia wniosku ustnego jest data i godzina stawienia się wnioskodawcy w Urzędzie w celu złożenia tego wniosku.
1.
Prezes Urzędu potwierdza, zgodnie z art. 113a ust. 4 ustawy, datę i godzinę złożenia wniosku oraz informuje niezwłocznie pisemnie przedsiębiorcę, który jako pierwszy złoży wniosek w formie uproszczonej zgodnie z art. 113f ustawy, o kolejności złożenia wniosku.
2.
W przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy złożą wnioski dotyczące tego samego porozumienia, Prezes Urzędu potwierdza, zgodnie z art. 113a ust. 4 ustawy, datę i godzinę złożenia wniosku oraz informuje o złożeniu do Prezesa Urzędu pierwszego wniosku w formie uproszczonej.
3.
Wniosek w formie uproszczonej złożony w języku angielskim uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli w terminie 30 dni od dnia jego wpływu Prezesowi Urzędu zostanie przekazana jego wersja w języku polskim.
4.
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożony ustnie, wnioskodawca przedstawia Prezesowi Urzędu, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, jego ustną lub pisemną wersję w języku polskim. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Prezes Urzędu ocenia wnioski w kolejności ich złożenia.
1.
Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny lub zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
2.
W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie lub w przypadku, o którym mowa w art. 113e ust. 4 ustawy, Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.
1.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 113a-113c ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę.
2.
W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia warunków określonych w art. 113a-113c ustawy ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu.
3.
W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 113a ust. 1-3 i 6, art. 113b lub art. 113c ust. 1 pkt 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.
Wniosek nieuwzględniony przez Prezesa Urzędu w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub § 7, nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków.
1.
Jeżeli istnieją podstawy do uznania, że przedsiębiorca:
1)
od złożenia wniosku lub wniosku w formie skróconej zgodnie z art. 113e ustawy nie współpracuje w pełnym zakresie z Prezesem Urzędu,
2)
nie spełnia warunków określonych w art. 113a, art. 113b lub art. 113c ust. 1 pkt 3 ustawy

- Prezes Urzędu zawiadamia o tym pisemnie tego przedsiębiorcę, wskazując jednocześnie, że może to skutkować w decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe brakiem odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia, w stosunku do tego przedsiębiorcy.

2.
Zawiadomienie zawiera uzasadnienie.
Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie porozumienia, którego wniosek dotyczy.
Cofnięcie wniosku lub jego nieuwzględnienie po przesłaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków.
Przepisy § 2 oraz § 4-11 stosuje się odpowiednio do osób zarządzających, podlegających odpowiedzialności na podstawie art. 106a ustawy.
1.
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1 ustawy, Prezes Urzędu informuje o tym pisemnie objętą tym wnioskiem osobę zarządzającą, która nie złożyła uprzednio wniosku, nie później niż w dniu wszczęcia postępowania, w którym stroną jest ta osoba.
2.
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1 ustawy, po wszczęciu postępowania, w którym stroną jest objęta tym wnioskiem osoba zarządzająca, która nie złożyła uprzednio wniosku, Prezes Urzędu przekazuje tej osobie informację, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po złożeniu tego wniosku.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Prezes Urzędu informuje ponadto o konieczności spełnienia przez osobę zarządzającą warunków, o których mowa w art. 113j ust. 2 ustawy.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20, poz. 109), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 945) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.