Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we... - Dz.U.2019.1177 - OpenLEX

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1177

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego;
2)
szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanym dalej "wnioskiem", oraz w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia tego prawa.
Wniosek zawiera odpowiednio:
1)
nazwę i adres organu właściwego;
2)
dane dotyczące wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3)
dane dziecka (dzieci), na które osoba, o której mowa w pkt 2, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
informacje o innych osobach, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego - jeżeli w sprawie maj ą zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
5)
klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zawierają odpowiednio:
1)
dane osoby składającej oświadczenie oraz dane osoby, której dotyczy oświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
opis okoliczności potwierdzających spełnienie warunków do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego;
3)
klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2 i § 3, uwzględnia się również odpowiednio:
1)
kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
2)
kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3)
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4)
odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
5)
orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
6)
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Formularz wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
Dokumenty załączane do wniosku, z wyjątkiem oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu, są składane jako kopie tych dokumentów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 924).