§ 8. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być... - Dz.U.2017.1465 - OpenLEX

§ 8. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1465

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2017 r.
§  8. 
Dokumenty załączane do wniosku, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5 pkt 1 lit. f oraz oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu, są składane jako kopie tych dokumentów.