§ 4. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być... - Dz.U.2017.1465 - OpenLEX

§ 4. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1465

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2017 r.
§  4. 
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy, zawiera informacje odpowiednio o:
1)
roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie,
2)
danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
3)
formie opłacanego podatku,
4)
wysokości przychodu,
5)
stawce podatku,
6)
wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.