§ 2. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być... - Dz.U.2017.1465 - OpenLEX

§ 2. - Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1465

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2017 r.
§  2. 
Wniosek zawiera odpowiednio:
1)
nazwę i adres organu właściwego;
2)
dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3)
wskazanie, na które dziecko (dzieci) wnioskodawca wnosi o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
4)
wskazanie, czy w skład rodziny wchodzi dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko;
5)
wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny;
6)
wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny;
7)
informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".