§ 5. - Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  5.
Komendant Straży Parku po otrzymaniu wiadomości o użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego:
1)
zabezpiecza broń bojową;
2)
bada, czy użycie broni bojowej nastąpiło zgodnie z przepisami;
3)
niezwłocznie powiadamia przełożonego o każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia przez funkcjonariusza działań, o których mowa w § 3, a jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć lub zranienie człowieka - również właściwy miejscowo organ prokuratury.