§ 4. - Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  4.
1.
O każdym użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia najbliższy organ Policji oraz komendanta Straży Parku lub bezpośredniego przełożonego.
2.
W każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia czynności, o których mowa w § 3, funkcjonariusz sporządza notatkę, która zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, numer świadectwa broni bojowej;
2)
datę, godzinę i miejsce użycia broni bojowej;
3)
okoliczności poprzedzające użycie broni bojowej;
4)
skutki użycia broni bojowej;
5)
zakres udzielenia pierwszej pomocy;
6)
dane osobowe ustalonych świadków zdarzenia;
7)
inne okoliczności zdarzenia, w tym wskazanie zespołu ratownictwa medycznego, któremu przekazano osobę poszkodowaną.