§ 3. - Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  3.
1.
Jeżeli wskutek użycia broni bojowej nastąpiło zranienie osoby, funkcjonariusz, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udziela pierwszej pomocy i wzywa zespół ratownictwa medycznego.
2.
Jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć osoby lub znaczna szkoda w mieniu, funkcjonariusz:
1)
zabezpiecza ślady na miejscu zdarzenia i nie dopuszcza na to miejsce osób postronnych;
2)
ustala świadków zdarzenia oraz w miarę możliwości ich dane osobowe.