§ 2. - Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  2.
1.
Funkcjonariusz przed użyciem broni bojowej:
1)
po uprzednim okrzyku "STRAŻ PARKU" wzywa osobę do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
2)
w razie niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w pkt 1, ostrzega o możliwości użycia broni bojowej, wzywając "STÓJ - BO STRZELAM";
3)
oddaje strzał ostrzegawczy, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.
2.
Jeżeli zachowanie osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wskazuje, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, przepisów ust. 1 nie stosuje się.
3.
Użycie broni bojowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, poprzedza się okrzykiem "STRAŻ PARKU".