§ 1. - Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa sposoby i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku, zwanego dalej "funkcjonariuszem".
2.
Przez użycie broni bojowej przez funkcjonariusza rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby, w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 2.