Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku. - Dz.U.2004.254.2537 - OpenLEX

Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2537

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku

Na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa sposoby i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku, zwanego dalej "funkcjonariuszem".
2.
Przez użycie broni bojowej przez funkcjonariusza rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby, w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 2.
1.
Funkcjonariusz przed użyciem broni bojowej:
1)
po uprzednim okrzyku "STRAŻ PARKU" wzywa osobę do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
2)
w razie niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w pkt 1, ostrzega o możliwości użycia broni bojowej, wzywając "STÓJ - BO STRZELAM";
3)
oddaje strzał ostrzegawczy, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.
2.
Jeżeli zachowanie osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wskazuje, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, przepisów ust. 1 nie stosuje się.
3.
Użycie broni bojowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, poprzedza się okrzykiem "STRAŻ PARKU".
1.
Jeżeli wskutek użycia broni bojowej nastąpiło zranienie osoby, funkcjonariusz, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udziela pierwszej pomocy i wzywa zespół ratownictwa medycznego.
2.
Jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć osoby lub znaczna szkoda w mieniu, funkcjonariusz:
1)
zabezpiecza ślady na miejscu zdarzenia i nie dopuszcza na to miejsce osób postronnych;
2)
ustala świadków zdarzenia oraz w miarę możliwości ich dane osobowe.
1.
O każdym użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia najbliższy organ Policji oraz komendanta Straży Parku lub bezpośredniego przełożonego.
2.
W każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia czynności, o których mowa w § 3, funkcjonariusz sporządza notatkę, która zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, numer świadectwa broni bojowej;
2)
datę, godzinę i miejsce użycia broni bojowej;
3)
okoliczności poprzedzające użycie broni bojowej;
4)
skutki użycia broni bojowej;
5)
zakres udzielenia pierwszej pomocy;
6)
dane osobowe ustalonych świadków zdarzenia;
7)
inne okoliczności zdarzenia, w tym wskazanie zespołu ratownictwa medycznego, któremu przekazano osobę poszkodowaną.
Komendant Straży Parku po otrzymaniu wiadomości o użyciu broni bojowej lub oddaniu strzału ostrzegawczego:
1)
zabezpiecza broń bojową;
2)
bada, czy użycie broni bojowej nastąpiło zgodnie z przepisami;
3)
niezwłocznie powiadamia przełożonego o każdym przypadku użycia broni bojowej lub podjęcia przez funkcjonariusza działań, o których mowa w § 3, a jeżeli w wyniku użycia broni bojowej nastąpiła śmierć lub zranienie człowieka - również właściwy miejscowo organ prokuratury.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.