Sposób i terminy spłacenia obligacyj Kolei Herby-Kielce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.16.113

Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lutego 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach spłacenia obligacyj Kolei Herby - Kielce.

Na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przerachowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) zarządzam co następuje:
Nieumorzone 4½% obligacje Kolei Herby - Kielce wraz ze wszystkimi zaległymi a nieprzedawnionymi kuponami podlegają spłaceniu w gotowiźnie przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
W celu uzyskania spłaty posiadacze obligacyj, zarejestrowanych i ostemplowanych na podstawie rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 11 września 1926 r. o rejestracji i ostemplowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce (Dz. U. R. P. Nr 100, poz. 576) i z dnia 10 lutego 1936 r. o dodatkowej rejestracji i stemplowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 120), oraz posiadacze obligacyj nie zarejestrowanych i nie ostemplowanych winni złożyć oryginalne tytuły w Ministerstwie Komunikacji w Kasie Głównej Polskich Kolei Państwowych. Tytuły należy złożyć przy podaniu nie ostemplowanym. W podaniu należy wyszczególnić obligacje według serii i numerów.
Zapłata za obligacje nastąpi w ciągu sześciu tygodni od dnia złożenia podania przy zastosowaniu przepisów o wzajemności i odwecie § 43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 30, poz. 213). O ile obligacje zostaną złożone bez kuponów, które nie uległy przedawnieniu, wartość brakujących kuponów potrąci się od należności za obligacje.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.