Sposób i czas przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 kwietnia 1951 r.
w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) zarządza się, co następuje:
Przechowaniu podlegają:
1)
książki i dokumenty rozwiązanych spółdzielni, dotyczące działalności z zakresu po 22 lipca 1944 r.;
2)
akta dotyczące założenia i rejestracji sądowej związków spółdzielni, z połączenia których powstał "Społem", Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P.;
3)
sprawozdania roczne, protokoły zjazdów delegatów i rad nadzorczych związków spółdzielni wymienionych w pkt 2;
4)
akta dotyczące nabycia praw własności oraz praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach wraz z dokumentacją techniczną oraz akta dotyczące umów dzierżawy i najmu nieruchomości, które nie wygasły do czasu zakończenia likwidacji.
Spośród książek i dokumentów określonych w § 1 pkt 1 przechowaniu podlegają tylko książki i dokumenty z roku, w którym likwidacja została zakończona i spółdzielnia z rejestru wykreślona, oraz książki i dokumenty z ostatnich 3-ch lat poprzedzających ten rok.
Przez książki i dokumenty z oznaczonego roku kalendarzowego należy rozumieć książki, które w danym roku kalendarzowym zostały zamknięte, oraz dokumenty wciągnięte do tych książek.
Przed oddaniem na przechowanie likwidator posegreguje książki i dokumenty według lat kalendarzowych oraz umieści książki i dokumenty z każdego roku w oddzielnym opakowaniu.
1.
Właściwą do przechowania książek i dokumentów wymienionych w § 1 pkt 1 jest składnica akt prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub składnica akt prezydium powiatowej rady narodowej, wskazana przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Książki i dokumenty pozostają na przechowaniu w składnicy przez okres 3-ch lat od dnia ich złożenia.
1.
Akta i dokumenty wymienione w § 1 pkt 2 i 3 zostaną złożone w składnicy akt Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, gdzie pozostaną w stałym przechowaniu.
2.
Akta wymienione w § 1 pkt 4 jak również książki i dokumenty dotyczące agend i majątku z okresu po 22 lipca 1944 r., zostaną przekazane wyłonionym ze "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. centralom spółdzielni i instytucjom, którym odpowiednie agendy i majątek zostały przekazane.
Książki i dokumenty dotyczące czynności likwidacyjnych "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. zostaną złożone po zakończeniu likwidacji na przechowanie do składnicy akt, wskazanej przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
Książki i dokumenty nie oddane na przechowanie w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia lub po upływie ustalonego okresu przechowania będą oddane do przerobu na masę papierową.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.