Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.30.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 maja 1962 r.
w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków.

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyraz "spółdzielnia" w rozumieniu rozporządzenia oznacza spółdzielnie i ich związki.
§  2.
1. Likwidator spółdzielni po uporządkowaniu jej akt stosownie do przepisów o biurowości i przepisów o terminach przechowywania i brakowania akt, obowiązujących w danej spółdzielni, powinien księgi i dokumenty:
1) dotyczące działalności lub majątku likwidowanej spółdzielni, przejętych przez inne jednostki gospodarki uspołecznionej - przekazać tym jednostkom; odpis protokołu zdawczo-odbiorczego wraz ze spisem przekazanych ksiąg i dokumentów przesłać do właściwego archiwum państwowego (ust. 2);
2) których okresy przechowywania, określone przepisami właściwych centralnych związków spółdzielczych już upłynęły - przeznaczyć na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia właściwego archiwum państwowego;
3) pozostałe księgi i dokumenty przekazać na przechowanie do właściwego archiwum państwowego (ust. 2).
2. Przez właściwe archiwum państwowe rozumie się:
1) dla spółdzielni i powiatowego związku spółdzielczego właściwe ze względu na ich siedzibę powiatowe archiwum państwowe, a w braku takiego archiwum - wojewódzkie archiwum państwowe,
2) dla wojewódzkiego związku spółdzielczego - właściwe ze względu na siedzibę związku wojewódzkie archiwum państwowe,
3) dla centralnego i krajowego związku spółdzielczego - Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
§  3.
1. Przekazanie ksiąg i dokumentów (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3) na przechowanie do właściwego archiwum państwowego odbywa się w trybie przewidzianym dla przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
2. Wszystkie wydatki związane z przekazywaniem ksiąg i dokumentów do archiwum państwowego (uporządkowane, przygotowanie do transportu i transport) ponosi likwidowana spółdzielnia.
3. Odpis spisu przekazywanych do archiwum państwowego ksiąg i dokumentów likwidator przesyła właściwemu centralnemu związkowi spółdzielczemu, a w razie likwidacji centralnego związku spółdzielczego - Naczelnej Radzie Spółdzielczej.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni (Dz. U. Nr 28, poz. 216).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.