Sposób i czas przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.6.37

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lutego 1987 r.
w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Na podstawie art. 129 w związku z art. 257 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176 i z 1986 r. Nr 39, poz. 192) oraz w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:
1.
Likwidator organizacji spółdzielczej przechowuje i odpowiednio zabezpiecza księgi i dokumenty tej organizacji, a po uporządkowaniu tej dokumentacji stosownie do zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, obowiązujących w danej organizacji spółdzielczej, przekazuje:
1)
materiały archiwalne - właściwej jednostce państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
2)
dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął - właściwemu centralnemu związkowi spółdzielczemu, a jeżeli nie ma takiego związku lub w razie jego likwidacji - Naczelnej Radzie Spółdzielczej,
3)
dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania w likwidowanej organizacji spółdzielczej już upłynął - na makulaturę.
2.
Przekazywanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.
O zamiarze przekazania materiałów archiwalnych likwidator organizacji spółdzielczej zawiadamia archiwum państwowe, właściwe w myśl przepisów o porządkowaniu oraz trybie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, przedstawiając wraz z wnioskiem spis dokumentacji proponowanej do zakwalifikowania jako materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego.
Przekazywanie materiałów archiwalnych zlikwidowanych organizacji spółdzielczych odbywa się w trybie określonym w przepisach, o których mowa w § 2. Likwidator przekazuje jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych również właściwemu centralnemu związkowi spółdzielczemu, a jeżeli nie ma takiego związku lub w razie jego likwidacji - Naczelnej Radzie Spółdzielczej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków (Dz. U. Nr 30, poz. 139).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1987 r.