Sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału... - Dz.U.2004.18.173 - OpenLEX

Sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.18.173

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną:
1)
przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
2)
powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
podziale terytorialnym - rozumie się przez to zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;
3)
rejestrze - rozumie się przez to państwowy rejestr granic i powierzchni, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy;
4)
zasobie - rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
1.
W rejestrze ewidencjonuje się przebieg granic podziału terytorialnego na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dane dotyczące granic państwa ewidencjonuje się na podstawie:
1)
przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm. 3 );
2)
umów międzynarodowych;
3)
dokumentów geodezyjnych i kartograficznych sporządzanych przez Straż Graniczną w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z osadzaniem i utrzymywaniem znaków granicznych na lądzie oraz sporządzaniem, aktualizacją i przechowywaniem granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 4 ).
3.
Przebieg granic w rejestrze wykazuje się przy pomocy współrzędnych punktów granicznych, określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).
1.
W rejestrze ewidencjonuje się powierzchnie jednostek podziału terytorialnego państwa na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
2.
Pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa w rejestrze granic oblicza się na podstawie danych dotyczących przebiegu granic, o których mowa w § 3.
3.
Techniczne zasady ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa określa załącznik do rozporządzenia.
Rejestr jest prowadzony w technice komputerowej, w oparciu o zintegrowane ze sobą krajową i wojewódzkie bazy danych rejestru.
1.
Główny Geodeta Kraju w zakresie ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego w szczególności:
1)
prowadzi i utrzymuje w gotowości operacyjnej system informatyczny rejestru;
2)
integruje w krajowej bazie danych dane dotyczące przebiegu granic, przekazywane przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z prowadzonych przez nich baz danych rejestru w zakresie dotyczącym województwa;
3)
aktualizuje na bieżąco krajową bazę danych rejestru w zakresie:
a)
przebiegu granic państwa, zmieniającego się w wyniku umów międzynarodowych na podstawie danych gromadzonych w centralnym zasobie,
b)
przebiegu granic administracyjnych podziału terytorialnego zmienianego na skutek wejścia w życie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego lub zmiany ich granic, na podstawie danych geodezyjnych i kartograficznych, przekazywanych w formie elektronicznej przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4)
aktualizuje okresowo, na dzień 1 stycznia każdego roku, krajową bazę danych rejestru na podstawie kopii wojewódzkich baz danych rejestru, o których mowa w § 7 pkt 6 lit. c;
5)
współdziała z wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, niezbędnej do prowadzenia wojewódzkich baz danych rejestru;
6)
sporządza krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa każdego roku według stanu na dzień 1 stycznia i przekazuje wyciągi z tego wykazu za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w terminie do dnia 30 stycznia marszałkom województw i starostom do wykorzystania przy sporządzaniu powiatowych i wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
7)
udostępnia dane rejestru;
8)
przeprowadza postępowanie wyjaśniające lub zarządza przeprowadzenie takiego postępowania przez właściwych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w przypadku stwierdzenia rozbieżności dotyczących przebiegu granic między sąsiadującymi ze sobą województwami lub między danymi bazy krajowej i baz wojewódzkich.
2.
W przypadku dokonania aktualizacji krajowej bazy danych rejestru na podstawie danych dotyczących granicy państwa lub po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Główny Geodeta Kraju:
1)
przekazuje właściwym wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego części bazy dotyczące ich województwa do wykorzystania przy aktualizacji wojewódzkich baz danych rejestru granic;
2)
przekazuje odpowiednim starostom dane dotyczące granic państwa w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego województwa w szczególności:
1)
współdziała z Głównym Geodetą Kraju w zapewnieniu integralności danych wojewódzkiej i krajowej bazy danych rejestru;
2)
udostępnia dane wojewódzkiej bazy danych rejestru;
3)
aktualizuje na bieżąco wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie:
a)
granic administracyjnych gmin, powiatów i województwa - na podstawie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany ich granic oraz niezbędnych danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobu powiatowego,
b)
danych, o których mowa w § 6 ust. 2;
4)
aktualizuje okresowo na dzień 1 stycznia każdego roku wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie współrzędnych punktów granicznych, które uległy zmianie i modyfikacji w procesie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - na podstawie kopii baz zasobu, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);
5)
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie przebiegu granic między danymi ewidencyjnymi dotyczącymi sąsiadujących ze sobą powiatów i w trybie nadzoru doprowadza do usunięcia tych rozbieżności, a także na wniosek Głównego Geodety Kraju przeprowadza postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8;
6)
przekazuje Głównemu Geodecie Kraju:
a)
dane niezbędne do aktualizacji krajowej bazy danych rejestru granic niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w pkt 3 lit. a,
b)
skorygowane dane będące wynikiem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt 5,
c)
kopię wojewódzkiej bazy danych rejestru granic zawierającą dane aktualne na dzień 1 stycznia, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;
7)
przekazuje staroście w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku odpowiednie dane wojewódzkiej bazy danych rejestru granic w celu uzupełnienia atrybutów informacyjnych dotyczących punktów granicznych wykazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Starosta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
1)
z zasobu dane geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do aktualizacji rejestru w związku z wejściem w życie aktów prawnych, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. a, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych aktów prawnych;
2)
wykazy zmienionych i zmodyfikowanych punktów załamania granic według stanu na dzień 1 stycznia, jeżeli kopie baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie zawierają danych geodezyjnych określających przebieg granic, w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku.
Materiały i informacje dotyczące przebiegu granic państwa i granic administracyjnych jednostek podziału terytorialnego zgromadzone w centralnym, wojewódzkich i powiatowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych są przekazywane nieodpłatnie pomiędzy tymi zasobami dla celów niezbędnych do prowadzenia baz danych rejestru granic.
1.
Bazy danych rejestru granic zabezpiecza się przed zniszczeniem i dostępem do nich osób nieupoważnionych.
2.
Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 11, § 12 i § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 oraz z 2001 r. Nr 121, poz. 1306).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5

ZAŁĄCZNIK

TECHNICZNE ZASADY EWIDENCJONOWANIA PRZEBIEGU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA

1. Informacje niezbędne do prowadzenia rejestru granic gromadzi się w relacyjnej lub obiektowej bazie danych.

2. Dane wykorzystywane do aktualizacji przebiegu granic gromadzi się w następujących tabelach, zwanych dalej "tabelami zmian":

1) tabela "punkty węzłowe" (WEZLY) zawiera informacje o punktach, w których zbiegają się linie graniczne;

2) tabela "linie" (LINIE) zawiera informacje o liniach granicznych pomiędzy punktami węzłowymi;

3) tabela "punkty pośrednie" (PUNKTY) zawiera informacje o punktach linii granicznych położonych pomiędzy punktami węzłowymi.

3. Tabele zmian są podstawą aktualizacji wojewódzkich baz danych rejestru granic.

4. Tabela zmian WEZLY składa się z następujących kolumn podstawowych:

1) kolumna 1 - oznaczenie systemowe punktu węzłowego;

2) kolumna 2 - współrzędna prostokątna X punktu węzłowego;

3) kolumna 3 - współrzędna prostokątna Y punktu węzłowego;

4) kolumna 4 - nazwa układu współrzędnych prostokątnych;

5) kolumna 5 - współrzędna geodezyjna B na elipsoidzie GRS-80;

6) kolumna 6 - współrzędna geodezyjna L na elipsoidzie GRS-80;

7) kolumny 7, 8, 9, 10 - oznaczenia jednostek terytorialnych;

8) kolumna 11 - sposób pozyskania współrzędnych punktu;

9) kolumna 12 - podstawa prawna wprowadzenia punktu do rejestru;

10) kolumna 13 - rok wprowadzenia punktu do rejestru;

11) kolumna 14 - osoba wprowadzająca punkt do rejestru;

12) kolumna 15 - oznaczenie punktu według ewidencji gruntów i budynków;

13) kolumna 16 - uwagi;

14) kolumna 17 - zmiany.

5. Oznaczenie systemowe punktu węzłowego jest siedmiocyfrową liczbą naturalną nadawaną każdemu punktowi węzłowemu przez administratora bazy krajowej rejestru granic. Dwie pierwsze cyfry określają poziomy jednostek podziału terytorialnego państwa, do których odnosi się dany punkt węzłowy.

Przyjmuje się następujące zasady oznaczania poziomów: województwo - 1, powiat - 2, gmina - 3.

11
poziom województwa2
3
poziom powiatu22
3
poziom gminy33

6. Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 dwie pierwsze cyfry oznaczenia systemowego punktu węzłowego mogą przybierać następujące wartości:

1) punkty węzłowe, w których zbiegają się granice województw - 11;

2) punkty węzłowe powiatów leżące na granicy województwa - 12;

3) punkty węzłowe gmin leżące na granicy województwa - 13;

4) punkty węzłowe położone wewnątrz województw, w których zbiegają się granice powiatów - 22;

5) punkty węzłowe gmin leżące na granicy powiatów - 23;

6) punkty węzłowe położone wewnątrz powiatów, w których zbiegają się granice gmin - 33.

7. Pięć kolejnych cyfr oznaczenia systemowego punktu węzłowego ustala się zgodnie z zasadami:

1) punkty węzłowe na poziomie wojewódzkim otrzymują oznaczenia w zakresie: 1100000-1100099;

2) punkty węzłowe na poziomie powiatowym otrzymują oznaczenia w zakresach:

a) 1200100-1200999 - w przypadkach, gdy punkty te leżą na granicy województwa,

b) 2200100-2200999 - w przypadkach, gdy punkty te nie leżą na granicy województwa;

3) punkty węzłowe na poziomie gminnym otrzymują oznaczenia w zakresach:

a) 1301000-1309999 - w przypadkach, gdy punkty te leżą na granicy województwa,

b) 2301000-2309999 - w przypadkach, gdy punkty te leżą na granicy powiatu,

c) 3301000-3309999 - w przypadkach, gdy punkty te nie leżą ani na granicy województwa, ani na granicy powiatu.

8. Przykład systemowych oznaczeń punktów węzłowych przedstawia rys. 1.

Rys. 1

9. Położenie punktów granicznych gromadzonych w bazie danych rejestru granic określa się w geodezyjnym układzie odniesienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, za pomocą współrzędnych geodezyjnych B, L z dokładnością do 0.0000001 stopnia oraz w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992", o którym mowa w załączniku nr 4 do wymienionego rozporządzenia.

10. Dane o położeniu punktów udostępnia się w układach odniesienia wymienionych w ust. 9, a także w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000", o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

11. Przy określaniu nazwy układu współrzędnych prostokątnych "2000" należy oprócz nazwy układu podać oznaczenie strefy odwzorowawczej, w następujący sposób: 2000-15, 2000-18, 2000-21, 2000-24.

12. Oznaczenie jednostki podziału terytorialnego jest dziesięciocyfrową liczbą naturalną o postaci: KKWWPPGGRC, w której poszczególne sekwencje liter oznaczają:

1) KK - symbol kraju; dla Polski "10";

2) WW - kod województwa, według krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju, zwanego dalej "rejestrem terytorialnym", prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej;

3) PP - kod powiatu według rejestru terytorialnego;

4) GG - kod gminy według rejestru terytorialnego;

5) R - rodzaj gminy, przy czym gminę miejską oznacza się - 1, gminę wiejską - 2, miasto w gminie miejsko-wiejskiej - 4, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej - 5;

6) C - odrębne obszary powierzchniowe wchodzące w skład gminy; cyfra ta przyjmuje wartości:

a) 0 - w przypadku, gdy gmina składa się z jednego ciągłego obszaru powierzchniowego,

b) 1,2, 3, ... - w przypadku, gdy gmina składa się z więcej niż jednego ciągłego obszaru powierzchniowego; w tym pierwszą część gminy oznacza się - 1, drugą część - 2, trzecią część - 3.

13. Państwa sąsiadujące z Polską oznacza się w rejestrze następującymi liczbami:

1) 1100000000 - Niemcy;

2) 1200000000 - Czechy;

3) 1300000000 - Słowacja;

4) 1400000000 - Ukraina;

5) 1500000000 - Białoruś;

6) 1600000000 - Litwa;

7) 1700000000 - Rosja.

14. Polskie morze terytorialne oznacza się liczbą 1800000000.

15. Przykłady systemowych oznaczeń jednostek podziału terytorialnego państwa i ich topologicznego powiązania z punktami węzłowymi przedstawiają rys. 2 i 3.

Rys. 2

Rys. 3

16. Sposób pozyskania współrzędnych punktu koduje się w tabeli zmian za pomocą liczb z zakresu 1-6 według następujących zasad:

1) 1 - z pomiarów geodezyjnych;

2) 2 - z mapy ewidencyjnej w skali 1:500;

3) 3 - z mapy ewidencyjnej w skali 1:1.000;

4) 4 - z mapy ewidencyjnej w skali 1:2.000;

5) 5 - z mapy ewidencyjnej w skali 1:5.000;

6) 6 - z mapy ewidencyjnej w innej skali.

17. Aktualizację danych o położeniu punktów granicznych wykonuje się wyłącznie na podstawie bezpośrednich pomiarów geodezyjnych lub danych pozyskanych z ewidencyjnych map numerycznych.

18. W celu określania podstawy prawnej wprowadzenia nowego punktu do rejestru w tabeli WEZLY w kolumnie 12 wpisuje się:

1) sygnaturę: umowy międzynarodowej lub aktu prawnego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia;

2) numer i pozycję Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ogłoszono umowę międzynarodową bądź akt normatywny.

19. W celu określenia osoby wprowadzającej punkt do rejestru granic w tabeli WEZLY w kolumnie 14 wpisuje się nazwisko i imię tej osoby oraz sygnaturę upoważnienia do modyfikacji bazy danych rejestru.

20. W przypadku wprowadzenia nowego punktu węzłowego zastępującego poprzedni punkt węzłowy w tabeli WEZLY w kolumnie 17 podaje się informację o oznaczeniu systemowym zastępowanego punktu węzłowego.

21. Tabela zmian "LINIE" składa się z następujących kolumn:

1) kolumna 1 - systemowe oznaczenie linii granicznej;

2) kolumna 2 - systemowe oznaczenie początkowego punktu linii granicznej;

3) kolumna 3 - systemowe oznaczenie końcowego punktu linii granicznej;

4) kolumna 4 - systemowe oznaczenie jednostki terytorialnej położonej z jednej strony linii granicznej;

5) kolumna 5 - systemowe oznaczenie jednostki terytorialnej położonej z drugiej strony linii granicznej;

6) kolumna 6 - zmiany.

22. Systemowe oznaczenie linii granicznej jest unikalną liczbą naturalną nadawaną przez administratora krajowej bazy rejestru granic.

23. Początkowe i końcowe punkty linii są zawsze punktami węzłowymi oznaczonymi zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5, 6 i 7.

24. W przypadku wprowadzenia nowej linii granicznej zastępującej dotychczasową dodaje się informację o oznaczeniu systemowym zastępowanej linii granicznej w kolumnie "Zmiany".

25. W sytuacji uszczegółowiania położenia punktów pośrednich na liniach granicznych (modyfikacja współrzędnych) nie trzeba wprowadzać nowych linii granicznych; w przypadku zmiany przebiegu granicy istniejącą linię graniczną zastępuje się nową linią graniczną.

26. Informacje zawarte w tabeli "LINIE" przedstawia rys. 4.

Rys. 4

27. Tabela zmian "PUNKTY" składa się z następujących kolumn podstawowych:

1) kolumna 1 - oznaczenie systemowe linii granicznej;

2) kolumna 2 - oznaczenie systemowe punktu pośredniego;

3) kolumna 3 - współrzędna prostokątna X punktu pośredniego;

4) kolumna 4 - współrzędna prostokątna Y punktu pośredniego;

5) kolumna 5 - nazwa układu współrzędnych prostokątnych;

6) kolumna 6 - współrzędna geodezyjna B na elipsoidzie GRS-80;

7) kolumna 7 - współrzędna geodezyjna L na elipsoidzie GRS-80;

8) kolumna 11 - sposób pozyskania współrzędnych punktu;

9) kolumna 12 - podstawa prawna wprowadzenia punktu do rejestru;

10) kolumna 13 - rok wprowadzenia punktu do rejestru;

11) kolumna 14 - osoba wprowadzająca punkt do rejestru;

12) kolumna 15 - oznaczenie geodezyjne punktu;

13) kolumna 16 - uwagi;

14) kolumna 17 - zmiany.

28. Oznaczenia systemowe kolejnych punktów pośrednich leżących na liniach granicznych między punktami węzłowymi tworzą ciągi monotoniczne składające się z całkowitych liczb dodatnich (rys. 5). Numeracja punktów pośrednich może być systemowo zmieniana.

Rys. 5

29. Przy określaniu współrzędnych prostokątnych płaskich punktów w tabeli, o której mowa w ust. 27, stosuje się zasadę określoną w ust. 11.

30. Sposób pozyskania współrzędnych punktu koduje się w tabeli zmian za pomocą liczb z zakresu 1-6 według zasad określonych w ust. 16.

31. Przy określaniu "podstawy prawnej wprowadzenia nowego punktu pośredniego do rejestru granic" oraz "osoby wprowadzającej punkt do rejestru granic" stosuje się odpowiednio przepisy ust. 18 i 19.

32. System zarządzania bazą danych rejestru granic umożliwia generowanie geometrii granic w sposób pozwalający na ich wizualizację i analizę w systemie informacji przestrzennej, a także generalizację danych w zależności od skali ich prezentacji.

33. Baza danych rejestru granic jest zorganizowana w sposób pozwalający na odtworzenie historii zmian granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

34. Wojewódzkie bazy danych są aktualizowane na podstawie "tabel zmian"; odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne wspomaga kontrolę poprawności danych i po ich zatwierdzeniu dokonuje importu i konwersji do struktury relacyjnej lub obiektowej bazy danych.

35. Krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa jest raportem sporządzanym na podstawie danych dotyczących punktów granicznych gromadzonych w krajowej bazie danych rejestru granic.

36. Powierzchnie jednostek podziału terytorialnego państwa oblicza się na podstawie danych dotyczących punktów granicznych wyrażonych w układzie współrzędnych "1992" z zastosowaniem korekt pól powierzchni z płaszczyzny odwzorowania na powierzchnię elipsoidy GRS-80.

37. Wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa zawiera:

1) nazwy urzędowe województw, powiatów i gmin oraz ich identyfikatory;

2) pola powierzchni jednostek wymienionych w pkt 1 wyrażone w hektarach z dokładnością zapisu do jednego hektara;

3) pole powierzchni kraju.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 75, poz. 849), które utraciło moc na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966).