Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) jednostce ewidencji podstawowej - należy przez to rozumieć:
a) państwową jednostkę organizacyjną, w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz
b) właściwego ministra, w zakresie praw majątkowych Skarbu Państwa nieprzypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym

- zobowiązanych do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości;

2) jednostce ewidencji przedmiotowej - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia Skarbu Państwa;
3) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną obsługującą właściwego dysponenta części budżetu państwa lub jednostkę organizacyjną obsługującą właściwy organ nadzorujący jednostkę ewidencji podstawowej na podstawie odrębnych przepisów;
4) bilansie - należy przez to rozumieć bilans oraz bilans skonsolidowany, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
5) bilansie łącznym - należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych i placówek podległych dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych.