§ 5. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  5.
1.
Dyrektor parku narodowego upoważnia pisemnie funkcjonariusza Straży Parku do ewidencjonowania i przechowywania broni palnej wraz z amunicją.
2.
Funkcjonariusz Straży Parku prowadzi i przechowuje książki, o których mowa w § 1, oraz wykonuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem magazynu broni.
3.
W czasie nieobecności funkcjonariusza Straży Parku w magazynie broni sygnalizacja alarmowa powinna być włączona, a drzwi magazynu broni powinny być zamknięte z nałożoną plombą.