§ 3. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  3.
1.
Protokolarnej oceny spełnienia przez magazyn broni wymogów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, dokonuje powołana przez dyrektora właściwego parku narodowego komisja, w skład której wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji;
2)
dwóch przedstawicieli dyrektora właściwego parku narodowego.
2.
Protokół z dokonanej oceny komisja sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla komendanta wojewódzkiego Policji i dyrektora właściwego parku narodowego.