§ 2. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  2.
1.
Broń palną wraz z amunicją przechowuje się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni", położonym na obszarze właściwego parku narodowego.
2.
Magazyn broni powinien:
1)
być usytuowany w miejscu utrudniającym dokonanie włamania, w miarę możliwości na piętrze;
2)
być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, skrzynkę z piaskiem, apteczkę pierwszej pomocy;
3)
być wyposażony w szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki atestowane i przystosowane do nałożenia plomb;
4)
posiadać następujące zabezpieczenia przeciwwłamaniowe:
a)
drzwi wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie - minimum klasy C według normy PN - 90/B - 92270,
b)
okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10 x 10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2, 5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowaną w murze kratą metalową wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm albo płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm, przy czym odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a pomiędzy płaskownikami - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie;
5)
być wyposażony w urządzenia i systemy alarmowe.
3.
Dopuszcza się montaż:
1)
atestowanych drzwi antywłamaniowych - zamiast drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a;
2)
szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub rozbicie, w szczególności kuloodpornych, w oknach mocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania - zamiast siatki i kraty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b.
4.
Wymagania wynikające z ust. 2 pkt 4 lit. a nie mają zastosowania do drzwi wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie, wyprodukowanych i wprowadzonych do sprzedaży zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub państwie członkowskim Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z tym że zapewniają poziom ochrony równoważny do określonego w ust. 2 pkt 4 lit. a.