§ 1. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  1.
1.
Broń bojowa i broń myśliwska, zwane dalej "bronią palną", wraz z amunicją podlegają ewidencji w książce ewidencji broni palnej i amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wydawanie i zwrot broni palnej wraz z amunicją rejestruje się w książce wydania - przyjmowania broni palnej i amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane, przeszyte i zalakowane na ostatniej stronie z odciśniętą pieczęcią okrągłą parku narodowego.