Sposób dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.100.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:
Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwaną dalej "dokumentacją", stanowią:
1)
dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;
2)
oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1;
3)
dokumenty zawierające opis wyników kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wniosków pokontrolnych oraz zaleceń;
4)
dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie zagrożeń, czynników alarmowych, w szczególności w związku z pojawieniem się biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub odporności na leczenie;
5)
dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w miejscu pracy;
6)
wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1-5.
1.
Dokumentacja jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym.
2.
Dokumentacja jest prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej.
3.
Zbiory informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, pod warunkiem:
1)
zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji;
2)
zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4)
rejestrowania historii zmian i ich autorów.
4.
System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej powinien umożliwić wygenerowanie dokumentów, o których mowa w § 1, w postaci pisemnej.
1.
Dokumentacja jest przechowywana przez:
1)
zakład opieki zdrowotnej - w siedzibie tego zakładu;
2)
inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego.
2.
Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji:
1)
nie może być zawilgocone;
2)
powinno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach przeciwpożarowych.
3.
Dokumentację prowadzoną w postaci pisemnej lub elektronicznej uważa się za zabezpieczoną przed uszkodzeniem, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
zapewniona jest jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;
2)
jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3)
są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
4.
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:
1)
systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;
2)
opracowania i stosowania procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;
3)
stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;
4)
bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 10 lat.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).