Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2065

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa;
2)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli;
3)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
4)
wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.
Kontrolę dokumentuje się przez:
1)
gromadzenie przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których jest stosowana kontrola, materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania, w szczególności:
a)
informatycznych nośników danych, zwanych dalej "nośnikami", na których zostały utrwalone treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek,
b)
kopii wykonanych z nośników,
c)
dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach,
2)
gromadzenie przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych, pozostałej dokumentacji kontroli

- z zastrzeżeniem § 4 ust. 3-6.

Dokumenty kontroli sporządza się według następujących wzorów:
1)
wzór wniosku Komendanta Służby Ochrony Państwa do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, decyzji Prokuratora Generalnego w zakresie zgody na złożenie tego wniosku oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór wniosku Komendanta Służby Ochrony Państwa do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzji Prokuratora Generalnego w zakresie tego wniosku, zarządzenia kontroli przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz wniosku Komendanta Służby Ochrony Państwa do Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki i postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie tego wniosku, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór zarządzenia Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie komisyjnego, protokolarnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, sporządzonej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1. 
W trzech egzemplarzach sporządza się:
1)
wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
2)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego na wystąpienie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
3)
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;
4)
wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
5)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
6)
zarządzenie kontroli przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki;
7)
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki;
8)
notatkę urzędową z przeprowadzonej kontroli sporządzoną przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę.
2. 
W dwóch egzemplarzach sporządza się:
1)
zażalenie Komendanta Służby Ochrony Państwa na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontroli;
2)
zażalenie Prokuratora Generalnego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie nieudzielenia zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki;
3)
zarządzenie Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli;
4)
protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.
3. 
Sąd Okręgowy w Warszawie przechowuje pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie i przedłużenie kontroli oraz zarządzeń kontroli Komendanta Służby Ochrony Państwa, a także zażaleń Komendanta Służby Ochrony Państwa i Prokuratora Generalnego.
4. 
Prokurator Generalny przechowuje drugie egzemplarze postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, zarządzeń kontroli Komendanta Służby Ochrony Państwa, zażaleń Prokuratora Generalnego, a także pierwsze egzemplarze notatek urzędowych, o których mowa w ust. 1 pkt 8.
5. 
Komendant Służby Ochrony Państwa przechowuje w odrębnych dla każdej sprawy zbiorach dokumentów:
1)
trzecie egzemplarze postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie, pisemnych zgód Prokuratora Generalnego, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli;
2)
drugie egzemplarze notatek urzędowych z przeprowadzonych kontroli oraz zażaleń, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
3)
pierwsze egzemplarze protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli i zarządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3;
4)
pozostałą dokumentację kontroli.
6. 
Komórka organizacyjna wykonująca zarządzenia Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie kontroli przechowuje:
1)
kopie trzecich egzemplarzy postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie, pisemnych zgód Prokuratora Generalnego, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń w tej sprawie lub wyciągów z tych zarządzeń niezawierających uzasadnień;
2)
drugie egzemplarze zarządzeń w sprawie protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli oraz drugie egzemplarze protokołów, o których mowa w ust. 2 pkt 4;
3)
trzecie egzemplarze notatek, o których mowa w ust. 1 pkt 8.
1. 
Przekazywanie wniosków i postanowień, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa upoważnionego pisemnie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa.
2. 
Upoważniony funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przypadkach niecierpiących zwłoki, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownej decyzji.
3. 
W przypadku kontroli w sprawach, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą", kopia dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, jest przekazywana do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 7, a w przypadku braku zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 5 - od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku tej zgody.
1. 
Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 7, w formie zwizualizowanej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. 
Wzór rejestru zgód dotyczących kontroli, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 5, w formie zwizualizowanej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. 
Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 6, a także ust. 2 pkt 3, w formie zwizualizowanej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie informacji i dowodów w sposób niejawny oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, informacje i dowody dokumentuje się w formie komunikatów, obejmujących treści zarejestrowane, z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych adresata i nadawcy.
2. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść, w formie dosłownego, pisemnego przekładu zapisu dźwięku utrwalonego na nośniku informacji.
3. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.
4. 
Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi pisemną informację o treści utrwalonego na nośniku zapisu, ograniczoną do danych istotnych ze względu na cel kontroli, i powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy uzyskanych informacji.
5. 
W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym dokumentuje się je, niezależnie od trybu określonego w ust. 2-4, w języku polskim jako tłumaczenie z języka obcego.
6. 
W przypadku zarejestrowania informacji, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987), nie sporządza się komunikatów i streszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3. O zarejestrowaniu tych informacji zawiadamia się niezwłocznie Komendanta Służby Ochrony Państwa w celu zarządzenia ich komisyjnego i protokolarnego zniszczenia.
1. 
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo zgromadzonych w toku kontroli zarządzonej w przypadku niecierpiącym zwłoki, na której kontynuację Sąd Okręgowy w Warszawie nie wyraził zgody, a także materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne, dokonują funkcjonariusze komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa prowadzącej sprawę oraz funkcjonariusze komórki organizacyjnej wykonującej zarządzenie Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie kontroli. Zniszczenie przeprowadza się przez:
1)
usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów;
2)
fizyczne zniszczenie dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.
2. 
W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów informacji nie jest możliwe, nośniki te uszkadza się w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
3. 
Usunięcia zapisów informacji utrwalonych na nośnikach oraz fizycznego zniszczenia dokumentów, komunikatów i streszczeń, sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, dokonuje się:
1)
w razie nieudzielenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgody, o której mowa w art. 42 ust. 4 ustawy, na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych;
2)
w przypadku gdy zgromadzone materiały zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym ustalono, że w materiałach występują takie informacje;
3)
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ustawy - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zarządzenia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz materiałów podlegających zniszczeniu;
4)
w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych od zakończenia kontroli i przeanalizowania materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania.
Przechowywanie i przekazywanie wniosków, zarządzeń i materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, a także przetwarzanie i niszczenie tych materiałów, odbywa się w sposób zapewniający zachowanie w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach i materiałach oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
W przypadku wykonania na wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa kontroli w całości lub w części przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję lub Straż Graniczną na podstawie art. 352 ust. 1 ustawy terminy, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2-4, zaczynają biec z upływem:
1)
7 dni - w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,
2)
14 dni - w pozostałych przypadkach

- od dnia przekazania Służbie Ochrony Państwa materiałów zgromadzonych podczas kontroli.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

............................................

(klauzula tajności)

......……………………...

(miejscowość, data)

Egz. nr ……….

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

.........................………………………............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SĄD OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

WNIOSEK NR ………………………..

(numer w rejestrze)

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt …. oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

WNOSZĘ

O ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE*) KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie …………………….…….....………… pod kryptonimem "…..……………………………….………."

(numer ewidencyjny)

prowadzonej przez .........................................................., dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 42 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i określonego w art. ............, na okres ........ .

Kontrola operacyjna polegająca na .......…………….……..………..………… o kryptonimie "…………………"

(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

stosowana będzie wobec

...................…………………………………………..………………………………………….

.....………….............................…………………………………………..………………………………………….

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

w celu ..………………..............................……….....…………………………………………………………..…..

Czy w stosunku do osoby, wobec której ma być stosowana kontrola operacyjna, toczy się postępowanie karne?

TAK / NIE / SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA NIE POSIADA INFORMACJI W POWYŻSZYM ZAKRESIE* ) .

Uzasadnienie zostało zawarte na stronie 2.

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

………….............................................………………………………

(podpis, pieczęć)

strona 1/3

…………………………………

(klauzula tajności)

............................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ………….

………………………......………......…….

(sygnatura literowo-cyfrowa)

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU NR ………….........…….

(numer w rejestrze)

(opis przestępstwa będącego przedmiotem rozpoznania, zapobiegania i wykrywania, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę

stosowania kontroli operacyjnej, w tym powodów stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

……...……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

.............................………………………………………………

(podpis, data, pieczęć)

___________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) PROKURATOR GENERALNY

……………, dnia ……………..………

…….………………….........

(podpis, pieczęć)

strona 2/3

…………………………………

(klauzula tajności)

............................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ………….

……………….....……………………

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Sygn. akt ………………………

POSTANOWIENIE

Dnia ……………………………………

Sąd Okręgowy w Warszawie …….………………………………….............................…….…………………….

Sędzia ……………………………………………………………….............................………..………………….

przy udziale ….…..……………………………………………..............................………………. po rozpoznaniu

wniosku Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie zarządzenia/przedłużenia* ) kontroli operacyjnej na podstawie art. 42 ust. 1 pkt …., art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

POSTANAWIA

ZARZĄDZIĆ/PRZEDŁUŻYĆ/ODMÓWIĆ ZARZĄDZENIA/PRZEDŁUŻENIA*)

kontrolę(-li) operacyjną(-nej) polegającą(-cej) na …………........................................……………..….………….

(rodzaj czynności)

wobec …………………………………………………………………………………………………………..…..

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

w sprawie pod kryptonimem "................................" na wniosek nr ......................... Komendanta Służby Ochrony Państwa

na okres .....……………………………………… do dnia ………….………………………….………....……. .

UZASADNIENIE: .......…………………………………………………………………………………………….

(w przypadku odmowy/zarządzenia/przedłużenia*) kontroli operacyjnej)

……………..………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...……………

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

…………………………………

(podpis, pieczęć)

Załączniki – materiały uzasadniające potrzebę stosowania kontroli operacyjnej – z wykazem

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 ……

Egz. nr 2 ……

Egz. nr 3 ……

Wykonał: ...........................................

______________

*) Niepotrzebne skreślić.

strona 3/3

…………………………………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

............................................

(klauzula tajności)

......……................………………...

(miejscowość, data)

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA Egz. nr ……….

............................………………………............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

WNIOSEK NR ………………..………..

(numer w rejestrze)

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) wnoszę o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki w sprawie …………………….…….....…..………

(numer ewidencyjny)

pod kryptonimem "..................................................................", prowadzonej przez ...............................................,

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 42 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i określonego w art. ....................................., na okres ......................... . Kontrola operacyjna polegająca na ..................................................................... o kryptonimie "…………………"

(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

stosowana będzie wobec ..………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu tej kontroli, ze wskazaniem miejsca lubsposobu jej przeprowadzenia oraz ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

w celu ………………………………………………………………..…………………………...

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

Czy w stosunku do osoby, wobec której ma być stosowana kontrola operacyjna, toczy się postępowanie karne?

TAK / NIE / SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA NIE POSIADA INFORMACJI W POWYŻSZYM ZAKRESIE* ) .

Uzasadnienie zostało zawarte na stronie 2.

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

…............................................................………………………

(podpis, data, pieczęć)

strona 1/3

…………………………………

(klauzula tajności)

.......................................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ………….

…………………......................………………….

(sygnatura literowo-cyfrowa)

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU NR ………………...........

(numer w rejestrze)

(opis przestępstwa będącego przedmiotem rozpoznania, zapobiegania i wykrywania, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, w tym powodów stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków, oraz uzasadniających potrzebę zarządzenia kontroli w trybie art. 42 ust. 4)

……...……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

.……………………………………………………………………..……………………………

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

.............................…………………………...……………

(podpis, data, pieczęć)

___________________________________________________________________________

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY*)

na zarządzenie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa kontroli operacyjnej w sposób i w okolicznościach określonych w treści powyższego wniosku.

PROKURATOR GENERALNY

.........................................…………………

(podpis, data, godzina, pieczęć)

strona 2/3

…………………………………

(klauzula tajności)

..................................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ………….

……………………………………................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

ZARZĄDZENIE

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.):

– zarządzam kontrolę operacyjną na podstawie, w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku*) ,

– nie zarządzam kontroli operacyjnej z uwagi na …………......….…………………………..………………………....................

……………………………………………………………….…….......................………………………………...…………………………....*)

(przyczyny niezarządzenia kontroli)

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

...........…………………………………………

(podpis, godzina, data, pieczęć)

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) wnoszę o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej, prowadzonej na podstawie powyższego zarządzenia oraz w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

………………………………………….

(podpis, godzina, data, pieczęć)

__________________________________________________________________________________________

Sygn. akt ............................ Warszawa, dnia …….................................

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie ………………..………………………….....................................……………….………….…………….

Sędzia ……………………………………………………………………………………………………………..........................................…

przy udziale: …………………………………………………………………………………………………… po rozpoznaniu

wniosku Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie kontynuowania kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

POSTANAWIA

WYRAZIĆ ZGODĘ/ODMÓWIĆ WYRAŻENIA ZGODY*)

na kontynuowanie kontroli operacyjnej polegającej na ………………………….……………………………….………………

(rodzaj czynności)

pod kryptonimem "……..........…………..…………….." wobec ………………………..…...................................................................

w sprawie nr ………………………………….......…………… na okres ………….....……….. do dnia …...………...……………….

UZASADNIENIE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(w przypadku odmowy zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki)

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO

…………………………………

(podpis, pieczęć)

Załączniki – materiały uzasadniające potrzebę stosowania kontroli operacyjnej – z wykazem

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 ……

Egz. nr 2 ……

Egz. nr 3 ……

Wykonał: ...........................................

______________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

strona 3/3

………………….....………………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

............................................

(klauzula tajności)

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

......…………...........…………...

(miejscowość, data)

………………………............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Egz. nr ……….

ZARZĄDZENIE NR ………………

Na podstawie art. 42 ust. 4/art. 48 ust. 4/art. 50/art. 53 ust. 1* ) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) zarządzam komisyjne, protokolarne

ZNISZCZENIE

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, prowadzonej w związku z wnioskiem/zarządzeniem* ) nr ……… Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia …………………… przez ………………………………..............……………………….. w sprawie nr ….......…………………………….,

(nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

polegającej na .........………..…………………................., kryptonim obiektu .......................................................,

(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

stosowanej od ................................ do ………………….., wobec ..........................................................................,

………………………………………………………………………………………………………………………

(dane osoby, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu tej kontroli)

w celu rozpoznania/zapobiegania/wykrywania* ) przestępstw(a) wymienionych(-nego) w art. 42 ust. 1 pkt ..... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i określonych(-nego) w art. ............................., z uwagi na fakt, że:

Sąd Okręgowy w Warszawie ...………………………………………………………….....…………..….....

(data i sygnatura postanowienia)

nie udzielił zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w przypadkach niecierpiących zwłoki*),

zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego*),

zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*).

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

…………………………………

(data, podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 ……

Egz. nr 2 ……

Wykonał (-a): ...........................................

_________________________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

strona 1/1

…………………………………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

............................................

(klauzula tajności)

......………….............……......

(miejscowość, data)

Egz. nr ……….

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

............………………………............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROTOKÓŁ

KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie zarządzenia nr ……………………… Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia ………….…… / zarządzenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia ………………. sygn. akt ……………….……* ) komisja w składzie:

1) ..…………………………………….................................................……………………………………………..

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2) ………………………………………………………………………..................................................………..….

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3) ……………………………………………………………………………….…....................................................

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

dokonała w dniu ……………... zniszczenia materiałów / usunięcia zapisów utrwalonych na nośnikach*) zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, prowadzonej w związku z wnioskiem/zarządzeniem*) nr ……..…….… Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia ……………

Wykaz zniszczonych materiałów:

..............................………………………………………….…..………….………………………………………...

..............................………………………………………….…..………….………………………………………...

..............................………………………………………….…..………….………………………………………...

..............................………………………………………….…..………….………………………………………...

Podpisy członków komisji:

1) ........................................ 2) ........................................ 3) …………………………

Kierownik komórki organizacyjnej

Służby Ochrony Państwa

..................................................

(data, podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 …...................…..

Egz. nr 2 ….....…................

Wykonał: ............................

____________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

strona 1/1

…………………………………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

............................................

(klauzula tajności)

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

………………………............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

......…………........……...

(miejscowość, data)

Egz. nr ……….

PROKURATOR GENERALNY

NOTATKA URZĘDOWA

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), w związku z:

- zarządzeniem do wniosku nr ………………………. Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia ………………. wydanym w trybie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa,

- postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. ………….……….. z dnia …….……... wydanym na podstawie art. 42 ust. 1 pkt …., art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, na wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia ………………………,

informuję o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu oraz wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, prowadzonej w sprawie ……………..…………………………………..…………………………………………………………………....

(numer sprawy i jej kryptonim)

związanej z przestępstwem wymienionym w art. 42 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i określonym w art. ………………………………………………………, stosowanej wobec …………............................………………………………………………………………………………………….

(dane osoby, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu tej kontroli)

....…………..…………………………………..…………………………………………………………………....,

polegającej na ..............................................................................., kryptonim "....................................................".

(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

1. Kontrolę operacyjną rozpoczęto …………...…………………......……………………………..……………….

2. Kontrolę operacyjną zakończono .............................................…………………….……………….……………

3. W wyniku kontroli operacyjnej:

- uzyskano dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego / mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*),

- nie uzyskano dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego / mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*).

4. Komisja powołana na podstawie zarządzenia o zniszczeniu materiałów nr ……. Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia …………………. zgodnie z protokołem komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej nr ……………. w dniu …………...………… dokonała protokolarnego, komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania tej kontroli operacyjnej materiałów.

strona 1/2

…………………………………

(klauzula tajności)

…………………………………

(klauzula tajności)

Egz. nr ……….

........................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

5. Dodatkowe informacje o wynikach lub przebiegu kontroli operacyjnej:

(przebieg i wyniki kontroli operacyjnej)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………...

KOMENDANT

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

…..................………………………………

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 ……........

Egz. nr 2 ….....…...

Egz. nr 3 ….....…...

Wykonał: ...............

_________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

strona 2/2

…………………………………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

……………….............

(klauzula tajności)

Sąd Okręgowy w Warszawie

……………………………………………………

(wydział sądu, w którym jest prowadzony rejestr)

REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA

Zawiera:pozycji
Założono:--
rokmiesiącdzień
Zakończono:--
rokmiesiącdzień

……………….............

(klauzula tajności)

………………........…….

(klauzula tajności)

Lp.Określenie organu wnioskującego o wydanie postanowieniaNumer wniosku lub zarządzeniaRodzaj rozstrzygnięcia i data wydania postanowieniaOkres, na który zarządzono kontrolęSygnatura postanowienia sądu Nazwa organu wykonującego w całości lub w części kontrolę w przypadku ograniczeń technicznych Służby Ochrony Państwa
1234567

………………….........….

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

……………….............

(klauzula tajności)

Prokurator Generalny

………………........................……………………………………

(komórka organizacyjna Prokuratury Krajowej, w której jest prowadzony rejestr)

REJESTR ZGÓD PROKURATORA GENERALNEGO DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ

SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA

Zawiera:pozycji
Założono:--
rokmiesiącdzień
Zakończono:--
rokmiesiącdzień

……………….............

(klauzula tajności)

………………........…….

(klauzula tajności)

Lp.Określenie organu wnioskującego o wyrażenie zgody Numer wniosku lub zarządzeniaImię, nazwisko i stanowisko prokuratora oraz informacja o jego decyzji Rodzaj rozstrzygnięcia i data wydania postanowienia Okres, na który zarządzono kontrolę Sposób wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z kontroli lub dane identyfikujące postępowanie Nazwa organu wykonującego w całości lub w części kontrolę w przypadku ograniczeń technicznych Służby Ochrony Państwa
1234567

………………….........….

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

……………….............

(klauzula tajności)

Komendant Służby Ochrony Państwa

………………........................……………………………………

(komórka organizacyjna Prokuratury Krajowej, w której jest prowadzony rejestr)

REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA

Zawiera:pozycji
Założono:--
rokmiesiącdzień
Zakończono:--
rokmiesiącdzień

……………….............

(klauzula tajności)

………………........…….

(klauzula tajności)

......................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Lp.Numer wniosku lub zarządzenia kontroli, data sporządzeniaNumer sprawy, jej kryptonim oraz wskazanie komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę Kwalifikacja prawna przestępstwaInformacja o zgodzie/braku zgody Prokuratora Generalnego w przedmiocie kontroli, data Data wydania i sygnatura postanowienia, rodzaj rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie kontroli Rodzaj kontroli i dane identyfikujące obiekt (w szczególności numer telefonu) lub osobę, wobec której stosowana jest kontrola Okres, na który zarządzono kontrolę operacyjną lub o który przedłużono jej stosowanie Data i przesłanki zakończenia kontroli Informacja o przekazaniu Prokuratorowi Generalnemu materiałów z kontroli/notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli Numer i data wydania zarządzenia Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie komisyjnego zniszczenia materiałów Informacja o przekazaniu Prokuratorowi Generalnemu informacji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów Nazwa organu wykonującego w całości lub w części kontrolę w przypadku ograniczeń technicznych ze strony Służby Ochrony Państwa
12345678910111213

………………….........….

(klauzula tajności)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).