Sposób dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.502

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swego pobytu, zwanego dalej "lokalem";
2)
dokumenty upoważniające do dokonania sprawdzenia lokalu;
3)
sposób dokumentowania sprawdzenia lokalu.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
funkcjonariuszu - rozumie się przez to funkcjonariusza Straży Granicznej;
2)
osobie obecnej podczas sprawdzania lokalu - rozumie się przez to cudzoziemca lub osobę trzecią, w której posiadaniu znajduje się lokal, albo innego dorosłego domownika.
1. 
Funkcjonariusze dokonują sprawdzenia lokalu na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień wydanych przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej albo przez upoważnione przez nich osoby.
2. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę organu Straży Granicznej upoważniającego do dokonania sprawdzenia lokalu;
2)
datę i miejsce wydania upoważnienia oraz jego numer;
3)
wskazanie podstawy prawnej sprawdzenia lokalu;
4)
stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza uprawnionego do sprawdzenia lokalu oraz numer jego legitymacji służbowej;
5)
adres lokalu podlegającego sprawdzeniu;
6)
imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo cudzoziemca, który wskazał jako miejsce swego pobytu lokal podlegający sprawdzeniu;
7)
wskazanie daty sprawdzenia lokalu;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem stopnia i zajmowanego stanowiska służbowego.
3. 
Wzór upoważnienia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Sprawdzenia lokalu dokonuje co najmniej dwóch funkcjonariuszy.
2. 
Funkcjonariuszami dokonującymi sprawdzenia lokalu dowodzi funkcjonariusz wyznaczony przez organ Straży Granicznej udzielający upoważnienia, zwany dalej "dowódcą".
Funkcjonariusze podczas sprawdzania lokalu wykonują kolejno następujące czynności:
1)
podają osobie obecnej podczas sprawdzania lokalu swoje stopnie oraz imiona i nazwiska lub okazują legitymacje służbowe w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie numerów legitymacji, organu, który je wydał, oraz imion i nazwisk funkcjonariuszy;
2)
okazują osobie obecnej podczas sprawdzania lokalu upoważnienia, o których mowa w § 3 ust. 1;
3)
informują osobę obecną podczas sprawdzania lokalu, w języku dla niej zrozumiałym, o celu dokonania sprawdzenia lokalu oraz prawie niewyrażenia zgody na dokonanie sprawdzenia lokalu, a także pouczają o skutkach niewyrażenia zgody na dokonanie sprawdzenia lokalu.
Funkcjonariusze dokonują sprawdzenia lokalu zgodnie z celem przeprowadzenia tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowaniem godności osób, których sprawdzenie dotyczy. Podejmowane przez nich czynności polegają na:
1)
obejrzeniu sprawdzanego lokalu i okazanych przedmiotów należących do cudzoziemca i zamieszkującego z nim członka rodziny;
2)
przeprowadzeniu rozmów z osobami obecnymi podczas sprawdzania lokalu w związku z żądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawie pobytu cudzoziemca w tym lokalu.
1. 
Po dokonaniu sprawdzenia lokalu dowódca sporządza notatkę służbową.
2. 
Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
numery i daty upoważnień uprawniających do dokonania sprawdzenia lokalu;
2)
adres lokalu podlegającego sprawdzeniu;
3)
stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy dokonali sprawdzenia lokalu;
4)
imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo cudzoziemca, który wskazał lokal jako miejsce swojego pobytu;
5)
wskazanie osób, w których obecności dokonano sprawdzenia lokalu;
6)
datę oraz godzinę rozpoczęcia sprawdzania lokalu i jego zakończenia;
7)
fakty ustalone w toku sprawdzania lokalu;
8)
stanowiska, stopnie, imiona i nazwiska oraz podpisy funkcjonariuszy dokonujących sprawdzenia.
3. 
Wzór notatki służbowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

................................................. ........................, dnia ...........................

(nazwa organu Straży Granicznej) (miejscowość) (data wystawienia)

UPOWAŻNIENIE nr ..........

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu (Dz. U. poz. 502)

upoważniam:

.......................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza uprawnionego do sprawdzenia lokalu)

do sprawdzenia lokalu ..................................................................................................................

(dokładny adres lokalu podlegającego sprawdzeniu)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wskazanego przez Panią/Pana ......................................................................................................

(imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo)

jako miejsce pobytu

w dniu ..........................................

(data sprawdzenia lokalu)

.................................................................................................................

(stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

.............................., dnia ........................

(miejscowość) (data)

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotycząca sprawdzenia lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Działając na podstawie upoważnień nr ................ i nr .................... z dnia .................................

wydanych przez ...........................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe wydającego upoważnienie)

funkcjonariusze: ...........................................................................................................................

(stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy)

dokonali sprawdzenia lokalu w ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(adres lokalu podlegającego sprawdzeniu)

Sprawdzenie lokalu rozpoczęto w dniu ....................................... o godz. ...................................

(dzień, miesiąc, rok)

a zakończono o godz. .........................

Sprawdzenie przeprowadzono w sprawie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo cudzoziemca, który wskazał lokal jako miejsce swego pobytu)

Sprawdzenie lokalu przeprowadzono w obecności:

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, obywatelstwo)

W wyniku sprawdzenia lokalu ustalono ......................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................

(stanowiska, stopnie, imiona i nazwiska oraz podpisy

funkcjonariuszy dokonujących sprawdzenia)

Wykonano w 1 egz. – aa

Sporządził: ....................

Wykonał: .......................

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1648), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).