Sporządzanie i ustalanie budżetów izb rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.34.265

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 7 kwietnia 1936 r.
o sporządzaniu i ustalaniu budżetów izb rolniczych.

Na podstawie art. 50 a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 2, poz. 16) w brzmieniu ustalonem art. 66 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) zarządzam co następuje:
(1)
Gospodarka finansowa Izby Rolniczej powinna obracać się ściśle w granicach ustalonych w budżecie Izby, zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2)
Rok budżetowy zaczyna się i kończy równocześnie z rokiem budżetowym Państwa.
(1)
Budżet Izby obejmuje wszystkie spodziewane dochody i wydatki.
(2)
Zarówno dochody, jak i wydatki, umieszczane są w budżecie Izby w sumach brutto, t. j. dochody bez potrącania kosztów ich uzyskania, wydatki zaś bez potrącania częściowego pokrycia ich dochodami.
(3)
Budżet Izby obejmuje również dochody i wydatki, związane z użytkowaniem objektów majątkowych, niebędących własnością Izby, jeżeli dochody te mogą być użyte na potrzeby Izby.
(4)
Operacje kredytowe, zawierane na okres krótszy, niż jeden rok (pożyczki, zaliczki zwrotne i t. p.), nie wchodzą do budżetu.
(5)
W budżecie nie należy zamieszczać: sum, pochodzących z rozrachunków między poszczególnemi komórkami organizacyjnemi Izby i zakładami, których dochody i wydatki są zamieszczane w budżecie ogólnym, sum obcych (depozytów), sum przechodnich i zasiłków, otrzymywanych przez Izbę dla innych organizacyj.
(1)
Dochody i wydatki dzielą się na: zwyczajne i nadzwyczajne.
(2)
Do dochodów nadzwyczajnych zalicza się:
1)
wpływy ze sprzedaży i likwidacji majątku nieruchomego Izby,
2)
wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego ponad normę rocznej produkcji lub corocznej sprzedaży przedmiotów wybrakowanych spowodu zużycia,
3)
wpływy z pożyczek długoterminowych,
4)
wpływy z zasiłków państwowych, samorządowych lub innych przeznaczonych na wydatki nadzwyczajne, jak zakup nieruchomości, poczynienie inwestycyj i t. p.,
5)
jednorazowe wpływy z tytułu zapisu lub darowizny, uczynionych na rzecz Izby i t. p.,
6)
zwroty z tytułu wydatków poniesionych przez Izbę w ubiegłych latach budżetowych.
(3)
Wszelkie inne mogące się powtarzać dochody zalicza się do dochodów zwyczajnych.
(4)
Do wydatków nadzwyczajnych zalicza się:
1)
wydatki inwestycyjne, jak zakup nieruchomości, kapitalny remont i wznoszenie nowych budowli, przeprowadzacie meljoracyj trwałych w majątkach rolnych Izby, jednorazowe wydatki, związane z przejęciem lub utworzeniem przez Izbę zakładów rolniczych i t. p.,
2)
wydatki na zakup ruchomości w ilości, przekraczającej coroczne normalne uzupełnienie,
3)
wydatki na przedterminowe spłaty pożyczek długoterminowych,
4)
wydatki na cele o charakterze wyjątkowym (klasyfikacja gruntów, pomoc w przypadkach klęsk elementarnych i t. p.).
(5)
Wszystkie inne wydatki zalicza się do wydatków zwyczajnych.
(6)
Do wydatków zwyczajnych zalicza się również wydatki na oprocentowanie i spłatę pożyczek długoterminowych.
(1)
Dochody nadzwyczajne używane być mogą wyłącznie na pokrycie wydatków nadzwyczajnych. Wyjątek stanowią przypadki, gdy użycie dochodów nadzwyczajnych na wydatki zwyczajne zastrzeżone zostanie w warunkach darowizny lub zapisu.
(2)
Nadwyżek dochodów nad wydatkami w poprzednich okresach budżetowych nie należy wykazywać w budżecie jako dochód. Nadwyżki te używane być mogą zasadniczo na pokrycie wydatków nadzwyczajnych, a tylko wyjątkowo na pokrycie wydatków zwyczajnych w przypadkach, gdyby bez tego nie było można osiągnąć zrównoważenia budżetu.
(3)
Izba winna dążyć do stałego posiadania rezerw gotówkowych, wynoszących co najmniej 1/6 ogólnej sumy budżetu wydatków.
(1)
Budżet Izby winien przewidywać całkowicie pokrycie projektowanych wydatków.
(2)
Każdy dochód i wydatek powinien być przewidziany w budżecie tego roku budżetowego, w którym spodziewane jest jego osiągnięcie lub uskutecznienie bez względu na czas powstania należności lub zobowiązania.

Przy preliminowaniu dochodów należy się opierać na wynikach lat poprzednich, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację gospodarczą.

(3)
Zasiłki można preliminować, gdy Izba ma dostateczną pewność otrzymania ich, pożyczki zaś, gdy Izba ma formalne przyrzeczenie na piśmie otrzymania ich w danym roku budżetowym.
Szczegółowy układ budżetu Izby określi instrukcja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
(1)
Przy wykonywaniu budżetu obowiązuje zasada oszczędności i celowości w wydatkach. Jeżeli nie można w ciągu okresu budżetowego osiągnąć dochodów w preliminowanej wysokości, należy odpowiednio zmniejszyć wydatki.
(2)
W celu uniknięcia niedoboru należy wykonywać budżet planowo, uwzględniając nasilenie wydatków i nierównomierność wpływów w pewnych okresach.
(1)
Kredyty ustalone w poszczególnych paragrafach budżetu stanowią nieprzekraczalną granicę wydatków z wyjątkiem przypadków przewidzianych w §§ 9 i 10 rozporządzenia niniejszego. Wydatki mogą być dokonywane tylko zgodnie z przeznaczeniem, określonem nazwą odpowiedniego paragrafu budżetu.
(2)
Etatów osobowych, przewidzianych w budżecie, nie można przekraczać ani ilościowo, ani pod względem wysokości uposażenia. Uposażenie jednej i tej samej osoby można wyznaczyć z jednego tylko etatu osobowego.
(1)
Zwiększenie pewnego kredytu przez odpowiednie zmniejszenie innych kredytów przewidzianych w budżecie (virement) może nastąpić na podstawie uchwały rady izby, zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2)
Uchwała, przewidziana w ust. (1), może dać ogólne upoważnienie:
1)
zarządowi Izby do przenoszenia kredytów (virement), lecz jedynie w granicach rozdziałów poszczególnych działów budżetu, z tem, że przenoszenie kredytów będzie stosowane wyjątkowo na podstawie szczegółowo umotywowanego wniosku prezesa Izby,
2)
prezesowi Izby do przenoszenia kredytów (virement) pomiędzy wszystkiemi paragrafami obejmującemi wynagrodzenia za prace specjalne i zapomogi oraz między paragrafami obejmującemi koszty podróży pracowników.
(3)
Uchwała, upoważniająca zarząd Izby do dokonywania virement, wymieniona w ust. (2) pkt. 1), nie może dotyczyć zwiększenia diet członków władz oraz uposażeń pracowników Izby, jak również liczby etatów osobowych.
(4)
Kredyty na jednorazowe inwestycje mogą być w drodze virement zwiększane przez zarząd jedynie w tych wypadkach, gdy niedokonanie bezzwłoczne inwestycji zagrażałoby zniszczeniem lub zmniejszeniem majątku Izby.
(5)
Prawa dokonywania virement zarząd Izby nie może przelać na prezesa Izby.
(1)
Jeżeli w ciągu okresu budżetowego zajdzie potrzeba wydatku, nieprzewidzianego w budżecie lub przewidzianego w niewystarczającej wysokości i jeżeli uskutecznienie takiego wydatku na podstawie przepisów § 9 okaże się niemożliwe, wówczas uskutecznienie tego wydatku wymaga specjalnej uchwały rady Izby, która jednocześnie wskaże źródło jego pokrycia. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2)
W przypadkach, w których uskutecznienia takiego wydatku nie da się odroczyć do czasu powzięcie przez radę Izby odpowiedniej uchwały bez szkody dla Izby, lub gdy wynika on z ustawowego obowiązku Izby, zarząd Izby może za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydatek ten uskutecznić, obowiązany jest wszakże podać to do wiadomości rady Izby na najbliższem jej posiedzeniu w celu uzyskania uchwały rady Izby, dotyczącej pokrycia tego wydatku.
(1)
Wszelkie kredyty przewidziane w budżecie wygasają z ostatnim dniem roku budżetowego i po tym dniu nie można czynić żadnych wydatków na poczet kredytów zakończonego roku budżetowego.
(2)
Jeżeli dochody preliminowane w budżecie zakończonego okresu budżetowego wpływają po zakończeniu tego okresu, należy je zaliczać na poczet tego roku budżetowego, w którym wpływają.
(1)
Opracowanie budżetu winno odpowiadać wytycznym, ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych dla poszczególnych dziedzin działalności Izby oraz winno być oparte na rocznym planie prac Izby.
(2)
Roczny plan prac Izby, opracowany i uchwalony przez zarząd Izby, winien być przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych do zatwierdzenia najpóźniej wraz z budżetem Izby.
(1)
Prezes Izby winien przesłać preliminarz budżetowy komisji finansowo-budżetowej nie później, niż na 6 tygodni przed terminem posiedzenia rady Izby.
(2)
Komisja finansowo-budżetowa rozpatruje preliminarz budżetowy, opracowany przez zarząd Izby, oraz składa radzie Izby wnioski, dotyczące tego preliminarza, przyczem czynności te winna zakończyć najpóźniej na 15 dni przed terminem zwyczajnej sesji rady Izby.
(3)
Preliminarz budżetowy oraz wnioski komisji finansowo-budżetowej, dotyczące tego preliminarza, należy przesłać Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych, właściwym dla okręgu działalności Izby wojewodom oraz wszystkim radcom najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia rady Izby, na którem sprawy te mają być rozpatrywane.
(4)
Budżet Izby uchwala rada Izby na podstawie preliminarza opracowanego przez zarząd Izby.

Budżet Izby winien być uchwalony przez radę najpóźniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego.

Uchwała Izby o przyjęciu budżetu i szczegółowych warunkach jego wykonania jest składową częścią budżetu Izby.

(5)
Uchwalony przez radę Izby budżet zarząd Izby obowiązany jest przesłać właściwym dla okręgu działalności Izby wojewodom w ciągu 7-miu dni od jego uchwalenia w ilości egzemplarzy przez nich żądanej.
(6)
W ciągu 7-miu dni od otrzymania budżetu wojewoda właściwy terytorjalnie dla siedziby Izby przesyła do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych żądaną ilość egzemplarzy budżetu ze swoją opinją, wojewodowie zaś właściwi dla okręgu działalności Izby przesyłają swoje opinje.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze całego Państwa z wyjątkiem województwa śląskiego.