Sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.30.131

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 czerwca 1985 r.
w sprawie sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) zarządza się, co następuje:

Sporządzanie spisów wyborców.

§  1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe w sprawach ewidencji ludności, sporządzają spisy wyborców i dokonują ich aktualizacji stosownie do przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1.
Spisy wyborców sporządza się w 3 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.
2.
Spisy wyborców sporządza się na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Formularz zapisuje się dwustronnie.
§  3.
1.
Spisy wyborców sporządza się na podstawie rejestru stałych mieszkańców oraz na podstawie ewidencji pobytów czasowych.
2.
W spisach wyborców umieszcza się obywateli polskich mających w dniu wyborów ukończonych 18 lat, którzy:
1)
są zameldowani na pobyt stały w danej gminie, mieście lub dzielnicy,
2)
są zameldowani na pobyt czasowy w danej gminie, mieście lub dzielnicy, jeżeli pobyt ten obejmuje dzień wyborów; o umieszczeniu w spisach wyborców osób zameldowanych na pobyt czasowy zawiadamia się terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób; wzór zawiadomienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Osoby wymeldowane z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnej oraz inne osoby nie mające miejsca pobytu stałego umieszcza się na ich żądanie w spisach wyborców sporządzonych dla obwodu głosowania obejmującego ostatnie miejsce pobytu stałego tych osób.
§  4.
1.
W spisach wyborców nie umieszcza się lub skreśla ze spisów sporządzonych osoby:
1)
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej,
2)
pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)
pozbawione praw wyborczych prawomocnym wyrokiem Trybunału Stanu.
2.
W spisach wyborców nie umieszcza się również lub skreśla ze spisów sporządzonych osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu wskutek:
1)
odbywania kary pozbawienia wolności albo kary aresztu,
2)
umieszczenia w ośrodkach przystosowania społecznego,
3)
tymczasowego aresztowania.
3.
Postawę nieumieszczenia w spisie wyborców lub skreślenia ze spisu sporządzonego osób, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią zawiadomienia nadesłane przez sądy lub zakłady karne w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§  5.
W spisach wyborców nie umieszcza się lub skreśla ze spisów sporządzonych osoby:
1)
zameldowane na pobyt stały lub na pobyt czasowy obejmujący dzień wyborów na terenie zamkniętym jednostek wojskowych,
2)
zameldowane na pobyt stały lub na pobyt czasowy obejmujący dzień wyborów w wojskowych budynkach mieszkalnych należących do jednostki wojskowej, jeżeli osoby te zostały umieszczone w spisie wyborców sporządzonym dla obwodu głosowania utworzonego dla jednostki wojskowej,
3)
które zgłosiły wyjazd za granicę na pobyt czasowy dłuższy niż 2 miesiące, jeżeli pobyt ten obejmuje dzień wyborów,
4)
będące w dniu wyborów w podróży na polskich statkach morskich.
§  6.
1.
Spisy wyborców w miastach sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulicy - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domu - według kolejnych numerów mieszkań.
2.
Spisy wyborców w gminach sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów; jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym i kolejnych numerów domów.
§  7.
Dla obwodów głosowania utworzonych w zakładach udzielających pomieszczenia w związku z odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej w przedsiębiorstwie państwowym nie podporządkowanym Ministrowi Obrony Narodowej, leczeniem lub opieką społeczną terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe w sprawach ewidencji ludności, sporządzają spisy wyborców na podstawie wykazów dostarczonych przez kierowników tych zakładów.
§  8.
1.
Spisy wyborców sporządza się pismem maszynowym lub sposobem mechanicznym, zależnie od miejscowych możliwości.
2.
W razie sporządzenia spisu sposobem mechanicznym można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zachowania wszystkich rubryk przewidzianych w tym wzorze.
§  9.
Każdy egzemplarz spisu wyborców podpisuje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy w sprawach ewidencji ludności. Ponadto spis zaopatruje się w pieczęć urzędową.
§  10.
1.
Spisy wyborców sporządza się najpóźniej w 31 dniu przed dniem wyborów.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe w sprawach ewidencji ludności, przesyłają jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów; drugi i trzeci egzemplarz terenowy organ administracji państwowej zachowuje u siebie.

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

§  11.
Jeżeli wyborca po sporządzeniu spisu wyborców zmienia miejsce pobytu, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Wydając zaświadczenie terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy w sprawach ewidencji ludności, skreśla wyborcę ze spisu z adnotacją "zaświadczenie". Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  12.
1.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w okresie od dnia sporządzenia spisów wyborców do dnia poprzedzającego dzień wyborów.
2.
Odmowa wydania zaświadczenia o prawie do głosowania następuje w formie decyzji.

Aktualizowanie spisów wyborców.

§  13.
Organ, który sporządził spis wyborców, dokonuje jego aktualizacji w formie dodatkowego spisu wyborców albo w formie skreśleń ze spisu wyborców.
§  14.
1.
W dodatkowych spisach wyborców umieszcza się osoby, które:
1)
zameldowały się na pobyt stały w okresie od dnia sporządzenia spisów wyborców do dnia poprzedzającego dzień wyborów,
2)
zameldowały się na pobyt czasowy obejmujący dzień wyborów w okresie od dnia sporządzenia spisu wyborców do dnia poprzedzającego dzień wyborów; o umieszczeniu tych osób w dodatkowych spisach wyborców zawiadamia się terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy ze względu na miejsce ich pobytu stałego,
3)
zgłosiły powrót z miejsca pobytu czasowego za granicą,
4)
okażą zaświadczenie o zwolnieniu z miejsc pobytu określonych w § 4 ust. 2 na czas obejmujący dzień wyborów,
5)
uzyskały decyzję lub postanowienie sądu o umieszczeniu w spisie wyborców w wyniku reklamacji dotyczącej pominięcia w spisie.
2.
W dodatkowych spisach wyborców umieszcza się także osoby zwolnione z czynnej służby wojskowej, z zasadniczej służby w obronie cywilnej lub formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych w okresie od dnia sporządzenia spisów do dnia poprzedzającego dzień wyborów, choćby nie miały zaświadczeń o prawie do głosowania. Dane dotyczące tych osób ustala się na podstawie dowodu osobistego oraz wojskowego dokumentu osobistego lub w porozumieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień.
3.
Dodatkowe spisy wyborców sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden terenowe organy administracji państwowej, właściwe w sprawach ewidencji ludności, przesyłają przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w dniu poprzedzającym dzień wyborów, a drugi i trzeci egzemplarz terenowy organ administracji państwowej zachowuje u siebie.
§  15.
1.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
które zmarły albo wymeldowały się z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zadeklarowanego przy zgłoszeniu tego pobytu bądź zgłosiły wyjazd za granicę na pobyt czasowy, jeżeli pobyt ten obejmuje dzień wyborów,
2)
w odniesieniu do których sądy nadesłały zawiadomienia o pozbawieniu praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym oraz o pozbawieniu praw wyborczych prawomocnym wyrokiem Trybunału Stanu,
3)
w odniesieniu do których zakłady karne nadesłały zawiadomienia o odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu, o umieszczeniu w ośrodkach przystosowania społecznego oraz o tymczasowym aresztowaniu,
4)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania,
5)
co do których otrzymano zawiadomienie o umieszczeniu w spisie wyborców w innym obwodzie głosowania,
6)
którym wydano decyzję o skreśleniu ze spisów w wyniku reklamacji.
2.
Skreślając wyborcę ze spisu z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i 6, zamieszcza się, stosownie do okoliczności, adnotację: "zgon", "wymeldowanie", "wyjazd za granicę", "zawiadomienie", "reklamacja".
3.
Skreśleń dokonuje się na drugim i trzecim egzemplarzu spisu wyborców, o którym mowa w § 10 ust. 2; drugi egzemplarz spisu przesyła się przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w dniu poprzedzającym dzień wyborów.

Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów ponownych i wyborów uzupełniających.

§  16.
1.
W razie zarządzenia wyborów ponownych, terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe w sprawach ewidencji ludności, przesyłają przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych trzeci egzemplarz spisu wyborców, o którym mowa w § 10 ust. 2, oraz drugi egzemplarz dodatkowego spisu wyborców, o którym mowa w § 14 ust. 3.
2.
Spisy wyborców przesyła się przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w terminie określonym w kalendarzu wyborczym dla wyborów ponownych.
3.
Przepis § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  17.
1.
W razie zarządzenia wyborów uzupełniających terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe w sprawach ewidencji ludności, sporządzają nowe spisy wyborców na zasadach określonych w rozporządzeniu.
2.
Spisy wyborców przesyła się przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w terminie określonym w kalendarzu wyborczym dla wyborów uzupełniających.
3.
Do aktualizacji spisów oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania mają zastosowanie przepisy § 11-15.

Przepisy końcowe.

§  18.
Sposób sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na terenie jednostek wojskowych oraz na polskich statkach morskich będących w dniu wyborów w podróży, a także dla obwodów głosowania utworzonych za granicą określają odrębne przepisy.
§  19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Pieczęć nagłówkowa

urzędu miejskiego, Obwód głosowania nr ...............

dzielnicowego ...................................

gminy, miasta i gminy Okręg wyborczy nr .................

SPIS WYBORCÓW

Lp.Nazwisko, imięImię ojcaData urodzeniaMiejsce pobytu stałego lub czasowegoUwagi
(imiona)(rok, miesiąc,

dzień)

miejscowość

ulica

nr domunr mieszkania

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dnia ....................

Do ......................

w .......................

Zawiadamia się, że Ob. .....................................

(imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia)

ujęty w Waszej ewidencji mieszkańców pod adresem ..............

(miejscowość)

...............................................................

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

został umieszczony w spisie wyborców w miejscowości ...........

gmina ................... województwo .........................

m.p. ...............................

(podpis i stanowisko służbowe)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Pieczęć nagłówkowa

urzędu miejskiego, dzielnicowego, Dnia .................

gminy, miasta i gminy

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Na podstawie art. 25 Ordynacji wyborczej do Sejmu PRL wydaje

się niniejsze zaświadczenie stanowiące podstawę do głosowania

w obwodzie nowego miejsca pobytu Ob. ..........................

(imię ojca)

ur. ................ zamieszkałemu(ej) w ......................

(rok, miesiąc, dzień) (dokładny adres

miejsca stałego pobytu)

w związku ze zmianą miejsca pobytu.

.................................

m.p. (podpis i stanowisko służbowe)