§ 4. - Sporządzanie audytów krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.394

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
§  4. 
1. 
Audyt krajobrazowy składa się z:
1)
części opisowej i tabelarycznej zawierającej:
a)
informacje ogólne o położeniu obszaru województwa, dla którego audyt krajobrazowy jest sporządzany,
b)
zestawienie zidentyfikowanych krajobrazów oraz ich klasyfikację.
c)
charakterystykę zidentyfikowanych krajobrazów,
d)
ocenę zidentyfikowanych krajobrazów,
e)
wykaz krajobrazów priorytetowych,
f)
wykaz obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy,
g)
zestawienie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy,
h)
wykaz rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy,
i)
katalog lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych;
2)
części graficznej zawierającej mapy sporządzone we właściwym układzie współrzędnych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669):
a)
mapę zidentyfikowanych krajobrazów,
b)
mapę obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy,
c)
mapę przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych,
d)
mapy, o których mowa w pkt 2 ppkt 3-5 załącznika nr 7 do rozporządzenia,
e)
mapy, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia;
3) 1
 (uchylony).
2. 
Mapy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-d, sporządza się w skali 1:50 000, a mapy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, sporządza się w skali 1:2000.
3.  2
 Dokumentacja audytu krajobrazowego zawiera w szczególności:
1)
opis przyjętych metodyk oraz wykorzystanych źródeł danych;
2)
opis przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu audytu krajobrazowego i stanowisko wobec tych uwag;
3)
informacje o badaniach ankietowych, jeżeli takie badania przeprowadzono;
4)
dane przestrzenne map, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które powinny być zapisane w formatach SHP i GML;
5)
zestawienia tabelaryczne dla danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g.
4.  3
 Dokumentację audytu krajobrazowego udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zarządu województwa wraz z wyłożeniem projektu audytu do publicznego wglądu, a w przypadku wprowadzenia zmian w tej dokumentacji - także po uchwaleniu audytu przez sejmik województwa.
1 § 4 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 października 2022 r. (Dz.U.2022.2308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2022 r.
2 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 października 2022 r. (Dz.U.2022.2308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2022 r.
3 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 października 2022 r. (Dz.U.2022.2308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2022 r.