§ 3. - Sporządzanie audytów krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.394

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
§  3. 
Uwzględnienie obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, następuje:
1)
w charakterystyce zidentyfikowanych krajobrazów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
2)
w ocenie zidentyfikowanych krajobrazów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;
3)
przez zawarcie w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f.