Art. 36f. - [Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty"] - Sport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  36f.  [Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty"]
1. 
Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty" jest możliwy po uwierzytelnieniu w systemie, zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703), za pomocą danych dostępowych osób upoważnionych przez szkołę, klub sportowy, związek sportowy albo polski związek sportowy, zwanych dalej "osobami upoważnionymi".
2. 
Dane dostępowe dla osoby upoważnionej przyznaje podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty".
3. 
Dane dostępowe przyznaje się na wniosek szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego, złożony na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego;
2)
imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej oraz funkcję i okres zatrudnienia osoby upoważnionej;
3)
wskazanie okresu, na jaki mają być przyznane dane dostępowe.
5. 
Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu występującego z wnioskiem.
6. 
Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku.
7. 
W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.
8. 
W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są poprawne, podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o stwierdzeniu poprawności danych wraz z informacją o sposobie pozyskania danych dostępowych.
9. 
Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty" jest przyznawany na okres nie dłuższy niż okres zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole, klubie sportowym, związku sportowym i polskim związku sportowym.
10. 
Podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty", na wniosek szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego, cofa dostęp do tej ewidencji.
11. 
W przypadku ustania okresu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole, klubie sportowym, związku sportowym i polskim związku sportowym przez osobę upoważnioną, podmiot ten niezwłocznie występuje z wnioskiem o cofnięcie dostępu do ewidencji "Sportowe talenty".