[Świadczenia dla Reprezentantów Polski] - Art. 36. - Sport. - Dz.U.2022.1599 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Świadczenia dla Reprezentantów Polski] - Sport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1599 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  36.  [Świadczenia dla Reprezentantów Polski]
1. 
Reprezentantom Polski:
1)
na igrzyskach olimpijskich,
1a)
na olimpiadzie szachowej,
2)
zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach "Przyjaźń 84",
3)
zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
4)
zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych

- przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, zwane dalej "świadczeniem".

2. 
Świadczenie przysługuje osobie, która:
1)
zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1;
2)
ukończyła 40. rok życia;
3)
nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;
4)
ma obywatelstwo polskie;
5)
(uchylony);
6)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)
nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.
3. 
Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8.
4. 
Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej.
5. 
Osoba zainteresowana dokumentuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 2.
7. 
Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.
8. 
Osoba, która otrzymuje świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.
9. 
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia, w drodze decyzji, świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.
10. 
Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.
11. 
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, biorąc pod uwagę rangę sportową tych zawodów.