Art. 31. - [Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców; zasady współdziałania SIM z gminami] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.
Art.  31.  [Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców; zasady współdziałania SIM z gminami]
1. 
Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa albo statut SIM. Zasady współdziałania SIM z gminą lub gminami określa umowa.
2. 
(uchylony).