Art. 3. - [Zasady podjęcia przez banki działalności w zakresie kas mieszkaniowych] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.
Art.  3.  [Zasady podjęcia przez banki działalności w zakresie kas mieszkaniowych]
1. 
Podjęcie przez bank działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu działania banku o tę działalność.
2. 
Likwidacja banku prowadzącego kasę mieszkaniową albo pozbawienie go możliwości jej prowadzenia w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wymaga wskazania banku przejmującego tę działalność.
3. 
Bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umów o kredyt kontraktowy. Jednocześnie przechodzą na niego zobowiązania i wierzytelności oraz inne aktywa i pasywa związane z przejętą działalnością.
3a.  1
 Prowadzenie przez bank kas mieszkaniowych wymaga ich finansowego wyodrębnienia.
4.  2
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, a bankiem przejmującym tę działalność, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem.
1 Art. 3 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2456) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2023 r.
2 Art. 3 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2456) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 maja 2023 r.