[Formy prawne SIM] - Art. 23. - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Formy prawne SIM] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  23.  [Formy prawne SIM]
1. 
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą być tworzone w formie:
1)
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
spółek akcyjnych;
3)
spółdzielni osób prawnych.
2. 
Do społecznej inicjatywy mieszkaniowej, zwanej dalej "SIM", stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.