Art. 22i. - [Charakter wsparcia udzielanego SAN] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.527 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  22i.  [Charakter wsparcia udzielanego SAN]
1. 
Wsparcie udzielane SAN w związku z działalnością, o której mowa w art. 22a ust. 1 i 1a:
1)
na zasadach określonych zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 2,
2)
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

- stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

2. 
W przypadku udzielania SAN wsparcia, o którym mowa w ust. 1, gmina określa w umowie o współpracy rodzaj i okres realizacji rekompensowanej tym działaniem usługi publicznej.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.