[Przedmiot działalności i formy prawne społecznych agencji najmu (SAN)] - Art. 22a. - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Przedmiot działalności i formy prawne społecznych agencji najmu (SAN)] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  22a.  [Przedmiot działalności i formy prawne społecznych agencji najmu (SAN)]
1. 
Społeczną agencją najmu jest podmiot prowadzący, w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2. 
Społeczna agencja najmu, zwana dalej "SAN", może działać w formie:
1)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
2)
fundacji;
3)
stowarzyszenia;
4)
spółdzielni socjalnej.
3. 
Dochody z działalności, o której mowa w ust. 1, SAN przeznacza w całości na tę działalność.