Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 6 - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Wytyczne do przeprowadzenia pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy określi Rada Państwa.
2. 
Do czasu określenia wytycznych, o których mowa w art. 16 - wytyczne takie określi Rada Państwa.
3. 
Po okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rada Państwa, po konsultacji z ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi, dokona oceny przebiegu realizacji ustawy i w razie potrzeby wystąpi z inicjatywą jej zmiany.
1. 
Postanowienia ustawy dotyczące zakładowych organizacji związkowych stosuje się odpowiednio do rad pracowniczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 15 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216).
2. 
W zakładach, gdzie działają zakładowe organizacje związkowe i rady pracownicze, o których mowa w ust. 1, społeczną inspekcją pracy kierują oba przedstawicielstwa pracownicze.

Społeczni inspektorzy pracy wybrani po dniu 31 grudnia 1982 r. pełnią swoje funkcje do czasu nowych wyborów.

Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1965 r. Nr 13, poz. 91).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.