Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

1. 
Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:
1)
zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy;
2)
oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów);
3)
grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).
2. 
Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.