[Informowanie kierownika zakładu pracy o uchybieniach] - Art. 9. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Informowanie kierownika zakładu pracy o uchybieniach] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  9.  [Informowanie kierownika zakładu pracy o uchybieniach]
1. 
W razie stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy, o których mowa w art. 4, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czyniąc jednocześnie stosowny zapis w księgach, o których mowa w art. 12.
2. 
Kierownik zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy.