Art. 8. - [Prawo wstępu do pomieszczeń; prawo żądania udzielenia informacji i okazania dokumentów] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  8.  [Prawo wstępu do pomieszczeń; prawo żądania udzielenia informacji i okazania dokumentów]
1. 
Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania zadań określonych w art. 4.
2.  1
 Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.
3. 
Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
1 Art. 8 ust. 2 częściowo został uznany za niezgodny z art. 47 Konstytucji RP, przez pkt 6 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt K 6/15 (Dz.U.2018.830) z dniem 2 maja 2018 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody pracownika w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udostępnieniem danych osobowych tego pracownika.