[Ustanie statusu społecznego inspektora] - Art. 7. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Ustanie statusu społecznego inspektora] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  7.  [Ustanie statusu społecznego inspektora]
1. 
Społeczny inspektor pracy w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków może być, na zasadach określonych w art. 6, odwołany przed upływem okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2.
2. 
Odwołanie, w myśl ust. 1, następuje na wniosek:
1)
zakładowych organizacji związkowych;
2)
co najmniej jednej piątej pracowników.
3. 
Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w wypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy.
4. 
W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza się uzupełniające wybory społecznego inspektora pracy.