[Stosowanie przepisów ustawy do rad pracowniczych] - Art. 24. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Stosowanie przepisów ustawy do rad pracowniczych] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  24.  [Stosowanie przepisów ustawy do rad pracowniczych]
1. 
Postanowienia ustawy dotyczące zakładowych organizacji związkowych stosuje się odpowiednio do rad pracowniczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 15 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216).
2. 
W zakładach, gdzie działają zakładowe organizacje związkowe i rady pracownicze, o których mowa w ust. 1, społeczną inspekcją pracy kierują oba przedstawicielstwa pracownicze.