[Wytyczne do pierwszych wyborów społecznych inspektorów; ocena przebiegu realizacji ustawy] - Art. 23. - Społeczna inspekcja... - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Wytyczne do pierwszych wyborów społecznych inspektorów; ocena przebiegu realizacji ustawy] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  23.  [Wytyczne do pierwszych wyborów społecznych inspektorów; ocena przebiegu realizacji ustawy]
1. 
Wytyczne do przeprowadzenia pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy określi Rada Państwa.
2. 
Do czasu określenia wytycznych, o których mowa w art. 16 - wytyczne takie określi Rada Państwa.
3. 
Po okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rada Państwa, po konsultacji z ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi, dokona oceny przebiegu realizacji ustawy i w razie potrzeby wystąpi z inicjatywą jej zmiany.