[Pomoc innych organów] - Art. 21. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Pomoc innych organów] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  21.  [Pomoc innych organów]

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy obowiązane są udzielać społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej zadań.